Adóügy

Az Adóhatóság elérhetősége

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Telefon: 32/370-199 / 218 mellék
Fax: (32) 370-170

Kormányzati portál:

www.magyarorszag.hu

Ügyfélfogadás 

Hétfő: 8.00 – 12.00  és 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8.00 – 12.00   óráig
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek 8.00 – 12.00 óráig

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

 

 

Ügytípus
Ügyintéző

Adóellenőrzés

Folyószámla könyvelés

Köztartozás behajtás
Végrehajtás
Pintér Enikő
adóügyi ügyintéző
(32) 370-199 224 mellék
Puszta Ágota
adóügyi ügyintéző
(32) 370-199 218 mellék

Szécsény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának adószámlái:

11741062-15735416-02820000 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-03540000 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-08970000 GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-03780000 PÓTLÉK SZÁMLA
11741062-15735416-03610000 BÍRSÁG ÉS VÉGREHAJTÁSI KTG. SZÁMLA
11741062-15735416-08800000 EGYÉB BEVÉTEL
11741062-15735416-04400000 IDEGEN BEVÉTELEK
11741062-15735416-03920000 TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA
11741062-15735416-08730000 ÁLLAMIGAZGATÁSI  ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
11741062-15735416-03160000 IDEGENFORGALMI ADÓ TARTÓZKODÁS UTÁN SZÁMLA
11741062-15735416-08660000 FÖLDBÉRBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ SZJA

Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozó: gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

Iparűzési tevékenység
A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Adóbevallás
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.
Kivétel: az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

Az adó mértéke
Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03540000 számú helyi ipar űzési adó számlájára kell teljesíteni.

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) rendelete a helyi adókról letöltés
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2015. (XI.04.) rendelet módosításáról letöltés

Kapcsolódó nyomtatványok:

 

Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változásbejelentés letöltés

Nyilatkozat őstermelőknek letöltés

Adómentességi nyilatkozat Htv.3.§ (2)-(3). bek letöltés

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

2021. évről

– 2021. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– Kitöltési útmutató letöltés

2020. évről

– 2020. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2019. évről

– 2019. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2018. évről

– 2018. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2017. évről
– 2017. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2017. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés

2016. évről
– 2016. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2016. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés

2015. évről
– 2015. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2015. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés

Magánszemélyek kommunális adója 

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén:

-az építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa

-a telek (az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet) tulajdonosa, továbbá

-az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (pl. : önkormányzat)

Építmény és telek adóztatása

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlan adóztatása

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adatbejelentés benyújtása

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie.

Az adó évi mértéke

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 1-jétől évi 5.000 Ft.

Az adó megfizetése

Az adót félévenként két egyenlő részletben: március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-02820000 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

 

Kapcsolódó nyomtatványok:

Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójának megállapításához letöltés

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról letöltés

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról letöltés


Gépjárműadó

Jogszabályi háttér

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Információ

A gépjárműadóval kapcsolatos változásról tájékoztató az alábbi linken:

Információ


Idegenforgalmi adó

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  letöltés
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.
(IX.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2015. (XI.04.) rendelet módosításáról    letöltés
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

A bejelentés: az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni.

Adóbeszedési kötelezettség: az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel, és azt tőle átveszi.
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó bevallása: az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az adó megfizetése: az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03160000 számú idegenforgalmi adó számlájára kell teljesíteni.

Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el.

Nyitólap

Kapcsolódó nyomtatványok:
Idegenforgalmi adóbevallás 2021. év   letöltés
Idegenforgalmi adóbevallás 2019. év  letöltés

Bejelentkezés helyi idegenforgalmi adó alá, változásbejelentés letöltés

 


Talajterhelési díj

Jogszabályi háttér

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja és mértéke

A talajterhelési díj mértéke: „TTD” = A x E x T

„A” = díjfizetési alap. A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
A talajterhelési egységdíj mértéke: „E” = 1200 Ft/m3
A területérzékenységi szorzó mértéke: „T” = 1,5

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Bevallás benyújtásának határideje

– a tárgyévet követő év március 31.

Befizetési határidő

– a tárgyévet követő év március 31.

A talajterhelési díjat Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Bevallás talajterhelési díj megállapításához letöltés

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete (módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg) letöltés


Adó- és értékbizonyítvány

A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Ezen külön jogszabályi rendelkezések a következők:
– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés,
– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés,
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;
– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont,
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség.

Szükséges iratok

– kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
– az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
– az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata

Illeték mértéke

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Illeték befizetés

Az illetéket Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-08730000 számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 101. §; 1. melléklet;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;
A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához letöltés


Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XXI. Cím 4. pontja értelmében 2016. január 1-től az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

Ügyintézési folyamat

  1. Kérelem benyújtása
    2. Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Adóigazolás adható ki pl.
– Pályázathoz
– Hiteligényléshez
– Fuvarozási engedélyhez
– Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz
– Közbeszerzési eljáráshoz, stb.

Szükséges iratok
– Kérelem
– Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél)

Ügyintézési határidő 6 nap.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához letöltés  

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nyújthatják be a kérelmet.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adóügy- általános adónyomtatványok- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására


Folyószámla ügyintézés

Jogszabályi háttér

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – ilyen minőségében adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési támogatásigénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti időszakot kell érteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Nyilatkozat túlfizetés rendezésére letöltés

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nyújthatják be a kérelmet.

Nyitólap

Adóügy- általános adónyomtatványok- Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Szécsény Város Hivatalos Weboldala