Adóügy

Az Adóhatóság elérhetősége

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Telefon: 32/370-199 / 218 mellék
Fax: (32) 370-170

Kormányzati portál:

www.magyarorszag.hu

Ügyfélfogadás 

Hétfő: 8.00 – 12.00  és 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 8.00 – 12.00   óráig
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek 8.00 – 12.00 óráig

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

 

Ügytípus
Ügyintéző
Költségmentességi igazolás

Adóellenőrzés

Folyószámla könyvelés

Köztartozás behajtás
Végrehajtás
ONKADO program felügyelet
Pintér Enikő
adóügyi ügyintéző
Puszta Ágota
adóügyi ügyintéző
Oláhné Bartus Zsuzsanna
(32) 370-199 218 mellék

Szécsény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának adószámlái:

11741062-15735416-02820000 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-03540000 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-08970000 GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA
11741062-15735416-03780000 PÓTLÉK SZÁMLA
11741062-15735416-03610000 BÍRSÁG ÉS VÉGREHAJTÁSI KTG. SZÁMLA
11741062-15735416-08800000 EGYÉB BEVÉTEL
11741062-15735416-04400000 IDEGEN BEVÉTELEK
11741062-15735416-03920000 TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA
11741062-15735416-08730000 ÁLLAMIGAZGATÁSI  ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
11741062-15735416-03160000 IDEGENFORGALMI ADÓ TARTÓZKODÁS UTÁN SZÁMLA
11741062-15735416-08660000 FÖLDBÉRBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ SZJA

Iparűzési adó ügyintézés

Az eljárás jogi alapja:

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04) önkormányzati rendelete a helyi adókról

A helyi iparűzési adó tárgya és alanya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

  1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó
  2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja
  3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll
  4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:

– A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

– Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

bármely – a Htv. 37.§ (2) bekezdés a.) pontjába nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt – eltérően a Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 40/A. § (2) bekezdésben foglaltaktól – az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése:

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az adó mértéke:

  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a
  2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 forint.
  3. Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03540000 számú helyi ipar űzési adó számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) rendelete a helyi adókról letöltés

Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változásbejelentés letöltés

BEVALLÁS ideiglenes jellegű iparűzési adóhoz letöltés

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén letöltés

Nyilatkozat őstermelőknek letöltés

Adómentességi nyilatkozat Htv.3.§ (2)-(3). bek letöltés

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

2020. évről

– 2020. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés


2019. évről

– 2019. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés


2018. évről

– 2018. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés


2017. évről
– 2017. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2017. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés


2016. évről
– 2016. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2016. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés


2015. évről
– 2015. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés
– 2015. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés
– Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés
– Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés


Magánszemélyek kommunális adója ügyintézés

Az eljárás jogi alapja:

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség:

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén:

az építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa.

Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használati jog, földhasználat) gyakorlására jogosult személy – megállapodás hiányában
– a vagyoni értékű jog jogosultja az adó alanya.

a telek (az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet) tulajdonosa.

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog esetén az előző pont bekezdésben foglaltak az irányadók.

több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

az a magánszemély aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (önkormányzat, BM. erdészet, stb.)

A bevallás benyújtása:

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie.

Az adó évi mértéke:

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 1-jétől évi 5.000 Ft.

Az adó megfizetése:

Az adót félévenként két egyenlő részletben:
– március 15-ig
– szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-02820000 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójának megállapításához letöltés

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról letöltés

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról letöltés


Gépjárműadó ügyintézés

Az adó alanya:

Az adó alanya – a Gjt. 2. § (2)–(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Részletesebben a Gjt. 2. §-a tartalmazza.

Figyelem!
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a változástól számított 8 napon belül kell megtennie az eladó tulajdonosnak a közlekedési igazgatási hatósághoz (azaz okmányirodához).

Az adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

Az adókötelezettség az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Az adó mértéke:

Az adó mértéke a Gjt. 7.§ (1) bekezdése értelmében személygépkocsi és motorkerékpár esetén, a gépjármű:

gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke tehergépjármű, autóbusz, nyergesvontató, pótkocsi esetén a Gjt. 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft. (2013. július 1-jétől, korábban 1.200 Ft volt)

az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.

A Gjt. 18.§ 19. pontja alapján légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság az adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az adóalany ezt a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolhatja.

Adómentesség:

1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában foglaltak.

Kérelemre mentes az adó alól a törvény 5. § f) pontja alapján:– a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

A Gjt. 18.§ 12. pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy a 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Az adó megfizetése

Az adót félévenként két egyenlő részletben:
– március 15-ig és
– szeptember 15-ig
kell megfizetni.
Évközben adókötelessé váló gépjármű esetében az adó összegét az önkormányzati adóhatóság által megküldött határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni.

Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Bevallás (mentesség kérelem) a gépjárműadóról letöltés


Idegenforgalmi adó ügyintézés

Az eljárás jogi alapja:

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az adó alanya:
– az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt

Az adó alapja:
– a megkezdett vendégéjszakák száma

Az adó mértéke:
– személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

A bejelentés:

Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni.

Adóbeszedési kötelezettség:
Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel, és azt tőle átveszi.
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó bevallása:

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell bevallást tennie.
Az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnése esetén, ennek bekövetkeztétől számított 30 napon belül soron kívüli bevallást kell tennie.

Az adó megfizetése:

Az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Az adót Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03160000 számú idegenforgalmi adó számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

Idegenforgalmi adóbevallás 2019. év  letöltés

Bejelentkezés helyi idegenforgalmi adó alá, változásbejelentés letöltés

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015.(XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról letöltés


Talajterhelési díj

Az eljárás jogi alapja:

– A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja és mértéke:

A talajterhelési díj mértéke: „TTD” = A x E x T

„A” = díjfizetési alap. A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
A talajterhelési egységdíj mértéke: „E” = 1200 Ft/m3
A területérzékenységi szorzó mértéke: „T” = 1,5

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Bevallás benyújtásának határideje:

– a tárgyévet követő év március 31.

Befizetési határidő:

– a tárgyévet követő év március 31.

A talajterhelési díjat Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Bevallás talajterhelési díj megállapításához letöltés

Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete (módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg) letöltés


Magánfőző által előállított (magánfőzött) párlat utáni jövedéki adó

Az eljárás jogi alapja:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt).

A magánfőzésre vonatkozó szabályok:

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Kapcsolódó nyomtatványok:
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról letöltés


Adó- és értékbizonyítvány

Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §; és mellékletének XIX. fejezete

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség.

Szükséges iratok:

– kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
– az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
– az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata

Illeték mértéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Illeték befizetés:

Az illetéket Szécsény Város Önkormányzat 11741062-15735416-08730000 számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához letöltés


Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Az eljárás jogi alapja:

– Az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
– Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XXI. Cím 4. pontja értelmében 2016. január 1-től az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

Ügyintézési folyamat:

1. Kérelem benyújtása
2. Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Adóigazolás adható ki pl.:
– Pályázathoz
– Hiteligényléshez
– Fuvarozási engedélyhez
– Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz
– Közbeszerzési eljáráshoz, stb.

Szükséges iratok:
– Kérelem
– Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél)

Kapcsolódó nyomtatványok:

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához letöltés


Folyószámla ügyintézés

Az eljárás jogi alapja:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– Az adóhatóság minden év október 31-ig az adózók adószámlájának egyenlegéről, a késedelmes befizetés miatt felszámított késedelmi pótlékról, valamint a túlfizetés összegéről az adózók részére értesítést küld.

Tartozatlan túlfizetés esetén az adózó nyilatkozatban rendelkezhet:

a túlfizetés visszautalásáról

egyéb köztartozásra való átvezetéséről

Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása!

Kapcsolódó nyomtatványok:

Nyilatkozat túlfizetés rendezésére letöltés

Szécsény Város Hivatalos Weboldala