PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi jelentések, beszámolók, mérlegek elkészítése és feladása a KGR-K-11 rendszerben. Elkészíti a nyitó mérleget, megnyitja a főkönyvi számlákat, naprakészen vezeti a könyvelést. Részt vesz az önkormányzat, a hivatal és a társulások elemi költségvetésének összeállításában, valamint a számszaki beszámolójának elkészítésében. Adatot szolgáltat a negyedéves mérlegjelentés összeállításához. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása vezetői megbízás alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-és számviteli szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Költségvetési területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

•         Államháztartási számvitel ismerete

•         Szécsényi lakos

•         Gyakorlat az ASP rendszer alkalmazásában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

•         Nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 221) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2157-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő.

•         Személyesen: Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna, Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. május 24.

•         www.szecseny.hu – 2018. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-és vagyonkezelői osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi-számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, az éves költségvetésének tervezési munkálataiban, a költségvetési rendelet elkészítésében, módosításában való közreműködés. Az éves beszámoló elkészítésében való részvétel Szécsény Város Önkormányzatának, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Társulások, költségvetési szervek tekintetében. Közreműködik valamennyi költségvetési szerv költségvetésének pénzügyi programban történő rögzítésében, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsájtott űrlapok kitöltésében. A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően végrehajtja a költségvetési szervek előirányzat módosítási és átcsoportosítási intézkedéseit a személyi juttatások, a kapcsolódó járulékok és dologi kiadások vonatkozásában. A költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztet a jegyzővel, a polgármesterrel, és az intézmények vezetőivel. Adatot szolgáltat a likviditási terv elkészítéséhez. Közreműködik a feladat-alapú támogatás igénylésében és elszámolásában. Közreműködik a pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítésében a Képviselő-testület részére. Közreműködik a pénzügyi elszámolások, beszámolók elkészítésében. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában a változások átvezetését – alapítás, megszüntetés, vezető változás – kezdeményezi. Az Osztály szakszerű működésének összehangolása, az osztály feladat és hatásköri jegyzéknek megfelelő munkaköri leírások naprakész elkészítése. Közszolgálati Szabályzat alapján átruházott hatáskörben gyakorolja az osztály köztisztviselői felett az egyéb munkáltatói jogokat: munkaköri leírások betartása azok ellenőrzése, szabadság engedélyezése, minősítés, teljesítményértékelés.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi-és Vagyonkezelői Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és Cafetéria szabályzata rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Költségvetési szervnél – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

• Kttv.84-87.§-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozattétel vállalása

•     Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•          Közigazgatási alapvizsga, és szakvizsga

•         Az ASP pénzügyi gazdálkodási szakrendszer ismerete, az ebr42 és a kgr11 rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

•     Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•   A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll

•         Nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85.§), és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka- Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 221) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2158-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-és vagyonkezelői osztályvezető.

•         Személyesen: Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző, Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. május 24.

•         www.szecseny.hu – 2018. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.

 

 

Folytatódik a szécsényi ivóvízhálózat rekonstrukciója

A Malom utcában 2018.05.25-étől a következő munkálatokra kell számítani. Első ütemben az ivóvíz gerincvezeték építése készül, majd a sikeres minősítés után a második ütemben a házi bekötések cseréje történik meg. A bekötő vezeték cseréjének egyeztetése céljából minden érintettet személyesen keres meg a kivitelező munkatársa. A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ALATT részleges ÚTLEZÁRÁS LESZ. AZ INGATLANOK gépkocsival csak 16:00 és 8:00 óra között KÖZELÍTHETŐK MEG! A zajjal járó tevékenységeket 8:00 és 16:00 között végzik. TERVEZETT BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018 év 06 hó 30.

„A” TÍPUSÚ TORNATEREM ÜNNEPÉLYES ALAPKŐLETÉTELE SZÉCSÉNYBEN

A város életében kulcsfontosságú beruházás kezdődött Szécsényben. A 280 milliós építkezéssel egy olyan többcélú közösségi tér jön létre, amelyet egyszerre használhatnak a diákok mindennapos testnevelésére, a település lakói versenysportra, szabadidősportra, valamint városi rendezvényekre. Ilyen nagyságú terem nincs még egy a járási központban. A tornacsarnok küzdőtere 18×30 m-es lesz, amely lehetővé teszi hivatalos kosár- és röplabda mérkőzések megrendezését. Ezenkívül az épületben lesz 2 öltöző vizesblokkal, testnevelő tanári szoba vizesblokkal, orvosi szoba, szertár, vendég-és akadálymentes WC. Külön öröm, hogy a tornaterem mellett egy rekortán borítású sportpálya is épül, amelyik az elképzelések szerint pótolja majd azt az elavult szabadtéri pályát, amelyen most megkezdődött az építkezés. A tervek szerint tanítási időben a diákok használhatják majd az új létesítményt, délutánonként a sportkörök és az egyesületek, az üresen maradó időkben pedig a város lakossága. A tornateremhez Szécsény kap egy olyan védő padlóborítást, hogy nagyobb iskolai-városi rendezvények befogadására is alkalmas legyen a létesítmény, ami abszolút hiánypótló a városban, hiszen ilyen célú épület egyáltalán nincs a településen. A város vezetői azért is örülnek az új tornateremnek, mert Szécsényben jelenleg túlzsúfoltság van a különböző sportcélú létesítményekben, így kihasználatlanságtól egyáltalán nem tartanak. A városban jelenleg számos sportkör és sportegyesület működik, amelyeknek helyigénye, különösen a téli időszakokban, bőségesen meghaladja a jelenlegi lehetőségeket. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tornaterem beruházás lebonyolítója, építési műszaki ellenőre a BMSK, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, kivitelezője a NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. Beruházó és építtető az NSK, vagyis a Nemzeti Sportközpontok. Az átadás várható időpontja 2019 első hónapjaiban lesz.

HAJLÉKTALAN ÜGY

2018. május 17-én értekezletet tartottunk a Skála előtt kialakult hajléktalan helyzet ügyében. Jelen voltak a Kormányhivatal, a Humánszolgáltató, a Rendőrség és a Önkormányzati Hivatal munkatársai. A Polgármester azt kérte, hogy látni szeretné azokat a dokumentumokat, szerződéseket, amelyekből kiderül, hogy lett hajléktalan az érintett. A jegyző a következő testületi ülésre egy helyi rendelettervezetet készít, amelyben korlátozni kívánjuk a közterületeken az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét. Az értekezleten kiderült, hogy a hivatali eszközök ebben a tekintetben minimális beavatkozási lehetőséget adnak, más városokban is, elsősorban a civil szervezetek tudnak hatékonyabb segítséget nyújtani. A helyzet nem könnyű, mert az is kiderült, hogy az érintett eddig semmiféle együttműködési hajlandóságot nem mutatott, a felajánlott segítségeket visszautasította.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala