Hírek kategória bejegyzései

Fűtött mentőgarázs épül Szécsényben

Szécsény Város Önkormányzata eredményesen szerepelt a Széchenyi Terv Plusz, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhíváson. A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00018 azonosítószámú projekt keretében egy háromállásos fűtött mentőgarázs építése valósul meg az Európai Unió 114.69 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásával.

A jelenlegi mentőállomás épülete nem rendelkezik fűtött, fedett garázzsal, amely nagyban megnehezíti az elhívatott dolgozók mindennapi munkáját.

A „Szécsény-Mentőállomás fejlesztése, bővítése” című pályázat megvalósításával a Szécsény, Rákóczi út 113. szám alatti meglévő mentőállomás fejlesztése, bővítése valósul meg. A projekt eredményeként háromállásos fűtött garázs létesül, amelynek nettó alapterülete: 134,52 m².

A projekt több egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányul. A szécsényi járáshoz tartozó 14 település mentőállomásának tevékenysége a betegszállítás mellett, az ügyeletes orvosi ellátással egészült ki.

A tervezett projekt illeszkedik a Nógrád Vármegye Területfejlesztési Programjában található célrendszer 3. FENNTARTHATÓ INFRASTRUKTÚRÁK 3.2 Fenntartható településfejlesztés alatt található célokhoz és hozzájárul az abban megnevezettek teljesüléséhez, hiszen az épület fűtését több energiaforrás biztosítja, így az energiaigényét számot tevő mennyiségben megújuló energiaforrás biztosítja majd, hozzájárulva ezzel hazánk környezetvédelmi célkitűzéseinek és EU felé tett vállalásainak teljesüléséhez, és a CO2 kibocsátás csökkenéséhez.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2025.03.02.

A projekt megvalósítási helyszíne: 3170 Szécsény, Rákóczi út 113.

VÍZHÁLÓZAT TISZTÍTÁS

Tisztelt Lakosok!
Március 11-14. között (7.00 órától-14.00 óráig) Szécsény település ivóvízhálózatát tisztítja az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2024. március 28-án (7.00-14.00 óra között) pedig Szécsény-Bencúrfalva településen folytatják. A fogyasztóknál ezen időszakokban előfordulhat az ivóvíz elszíneződése, a nyomás csökkenése, esetleg rövid ideig tartó vízhiány. Köszönjük megértésüket.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSA

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2023. (X.10.) számú határozatában a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. december 27. és 2024. január 1. közötti időszakra igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset anyakönyvezése) 08.00 és 16.00 óra között a +36 70 331 2900 –as telefonszám hívható.
A Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2024. január 3.
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2023.(XI.28.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlanokat:

Szécsény, belterületen elhelyezkedő, alábbi ingatlanjait:

helyrajzi szám         alapterület                  művelési ág

1982/14 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/15 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/16 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/17 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/18 hrsz.               5957 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/19 hrsz.               7000 m2                              kivett beépítetlen terület

                                                                                                                                                       

Össz. alapterület:    28.957 m2 

A Képviselő-testület döntése alapján, az ingatlanok együttesen, illetve külön-külön is megvásárolhatóak. 

 1. Pályázat induló ára: az ingatlanok induló eladási ára 2000 Ft/m2, az (kettőezer forint/ négyzetméter) áron került meghatározásra.

A pályázat induló árát, a megvásárolni kívánt területmennyiség függvényében kell meghatározni! 

 1. Pályázati biztosíték összege: a pályázati induló ár 20 %-nak megfelelő összeg: 400 Ft/m2 azaz négyszáz forint/ négyzetméter.

A pályázati biztosíték összegét a megvásárolni kívánt területmennyiség függvényében kell megfizetni!

Az összeg megfizetése Szécsény Város Önkormányzata K&H Bank-nál vezetett 10404027-00033372-00000006 számú fizetési számlájára átutalással történhet. A nyertes által befizetett biztosíték összege a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték összege a pályázaton részt vett, de nem nyert pályázó részére visszafizetésre kerül az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül a pályázó által megadott bankszámlaszámra. 

 1. Fizetési feltételek: A pályázat nyertesének az adásvételi szerződés megkötését követő 10 napon belül, egy összegben kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata K&H Bank-nál vezetett 10404027-00033372-00000006 számú fizetési számlájára.
 1. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a pályázat benyújtására megjelölt határidőt megelőző munkanap 1200 óráig. (32/370-199/217 mellék Hanzel Balázs)
 2. Pályázatot kiíró szerv neve: Szécsény Város Önkormányzata

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 1. Pályázat célja jelleg: Nyilvános, pályázat útján történő értékesítés
 1. Pályázat benyújtásának helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 1. Pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 16. napja 1000 óra
 1. Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél vagy annak megbízottjánál kell leadni.

                 (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)

A borítékra a következő szöveget kell ráírni: „PÁLYÁZAT SZÉCSÉNY, KERÜLŐ ÚT”

 1. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap
 1. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2024. január 15. 1600óráig. (32/370-199/217 melléken Hanzel Balázs)
 1. Pályázat bontás: 2024. január 16. 1030 óra

3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza

 1. A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 15 napon belül, írásban történik. 
 1. Pályázat tartalma:
 • pályázó neve (születési neve), aláírása
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • lakóhely
 • adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma)
 • bankszámlaszám
 • a megvásárolni kívánt ingatlanok azonosítója
 • felajánlott vételár
 • pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás
 • nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi eredeti (hiteles) cégkivonat és 1 éven belüli eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta), társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételét és a képviseletét igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentum, egyéni vállalkozók esetében a 2010. jan. 1. után indult egyéni vállalkozások esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, korábbi egyéni vállalkozás esetében az illetékes okmányiroda hatósági bizonyítványa (az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő kezdetét megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi időpontban kiállított okirat)
 • A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal adó csoportja által kiállított igazolás, hogy az ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása nincs
 • A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén a vezető tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban
 • Folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem esetén csatolni kell a cégbíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is
 • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által vállalt kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre.

Az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli zárt borítékban – minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással ellátva nyújthatják be. 

 1. Pályázat nyertese: a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó, de a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az az ajánlattevő, aki összességében több, illetve nagyobb terület megvásárlására tesz magasabb vételáron ajánlatot. 
 1. Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül
 1. Vételár megfizetésének feltételei: a vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül köteles megfizetni. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, illetve elállási jogát gyakorolja, ha a vételár megfizetése nem történik meg a meghatározott időre. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott ajánlati biztosíték összegét elveszíti. 
 1. Érvénytelen a pályázat:
 • ha azt a benyújtásra meghatározott határidőn túl nyújtották be
 • ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • ha a pályázat hiányos,
 • ha az ajánlott vételár alacsonyabb, mint az induló ár,
 • ha a pályázónak bárminemű lejárt tartozása van Szécsény Város Önkormányzata, vagy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal felé.
 1. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
 • nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • ha a tulajdonosi jogkör gyakorlója a pályázatot eredménytelennek nyilvánította

A Pályázatok bontási eljárásán az ajánlattevők csak személyesen vehetnek részt.

Szécsény Város Önkormányzata, mint pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozólag, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is– bármikor eredménytelennek minősítse, valamint a pályázati kiírást vissza is vonhatja.

Szécsény Város Önkormányzata, mint pályáztató, fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy a nyertes ajánlattevő szerződéskötéskor történő elállása esetén jogosult a szerződést a pályázat soron következő helyezettjével megkötni.

 1. Törvényi elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításait tartalmazó 2012. évi LXXXIV. törvény 10§ (4) értelmében a helyi önkormányzatok által elidegeníteni kívánt, 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó ingatlanok esetében a Magyar Államot minden esetben elővásárlási jog illeti meg. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult. Kiíró vállalja, hogy az adásvételi szerződést, mint teljes körű vételi ajánlatot az adásvételi szerződés minden fél általi aláírását követő 3 munkanapon belül tértivevényes küldeményként az elővásárlásra jogosult részére megküldi, vagy igazolható módon személyesen kézbesíti, azzal a felhívással, hogy a MNV Zrt. a Magyar Államot megillető, elővásárlási jogot a szerződés kézhezvételét követő 35 napon belül jogosult gyakorolni.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, úgy az adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Magyar Állam között jön létre.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidőn belül e jogáról írásban kifejezetten lemond (nemleges nyilatkozat), vagy nem nyilatkozik (hallgatás), úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosulttal szemben is hatályossá válik.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, és a vételi ajánlat szerinti ütemezésben a vételárat megfizeti, úgy az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő által megfizetett vételárat köteles 30 napon belül visszafizetni.

 1. Tájékoztatás a helyi építési szabályzat előírásairól:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (VIII.1.) számú helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) szóló rendeletének 25. § rendelkezik a Szécsény 1982/1 hrsz-ú, valamint a Szécsény 1982/11-1982/18 hrsz-ú kivett beépítetlen területekre vonatkozó előírásokról. Az ingatlanok egyéb ipari gazdasági terület (Gip) besorolás alá esnek, mely elsősorban a nem jelentős zavaró hatású ipari épületek elhelyezésére szolgál. Ezen területeken alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék.)

A HÉSZ további rendelkezései:

Gip

SZ 50
7,5 4000

építési övezet előírásai

(1) Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja: szabadon álló.

(2) A kialakítható megengedett legkisebb telekterület: 4000 m2

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %

(4) Az épületek megengedett legnagyobb építménymagassága: 7,5 m. A technológiailag szükséges, ennél magasabb építmények településképi véleményezési eljárás alapján építhetők.

(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 25 %.

(6) Az építési telkek teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszínt alatti (épülettől különálló) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 3 %-a lehet.

(8) Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű magastetővel kell kialakítani.

Szécsény, 2023. december 6.

 

……………………….                                      ……………………………..

Stayer László                                                dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                     jegyző

PÁLYÁZAT

NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLY

NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁG