Hirdetmények kategória bejegyzései

FOGADÓÓRA

Szécsény város körzeti megbízottja Horváth István törzszászlós csoportparancsnok, Iványi Róbert törzszászlóssal és Kürtössy Aladár zászlóssal fogadóórát tart minden hónap első hetének hétfőjén.

Helyszín: a Rendőrkapitányság épülete (3170 Szécsény, Rákóczi út 66.). Időpont: 10 és 11 óra között.

Tájékoztató többgenerációs házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos változásokról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet alapján azok a családok, amelyek olyan családi házban élnek, amiben legfeljebb négy önálló lakásnak tekinthető lakóegység is található, viszont csak egy gázórával rendelkeznek, az átlagfogyasztás mértékéig lakóegységenként jogosultak rezsicsökkentett árú földgázt vételezni.

A fogyasztó a kedvezmény igénybevételére való jogosultság fennállását – vagyis azt, hogy egy ingatlanon belül több, lakásnak minősülő rendeltetési egység is található – a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja a szolgáltató felé.

A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában megjelent 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében, 2023. január 10. napjától módosultak az ún. többgenerációs épületekben található rendeltetési egységek számának megállapítására vonatkozó szabályok. 

A Korm. rendelet hatálya ezentúl kiterjed a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan-együttesre (például ikerházak) és az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetétre is.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a jövőben nem követelmény, hogy a rendeltetési egységek önálló bejárattal rendelkezzenek, valamint az sem, hogy műszakilag megosztottak legyenek, ha azok megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-ában foglalt feltételeknek, vagyis

 • lakóhelyiséggel (lakószoba, étkező stb.),
 • főzőhelyiséggel (konyha, főzőfülke),
 • egészségügyi helyiséggel (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC),
 • közlekedő helyiséggel (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és
 • tároló helyiséggel (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.)

rendelkeznek.

Így kibővül a kedvezményre jogosultak köre. A rendelet előírja, hogy az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a kérelem benyújtást követő hónap első napjától biztosítja azon fogyasztók részére, akik a módosítás hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok alapján nem voltak jogosultak a kedvezmény igénybevételére, viszont a módosítást követően erre jogosulttá váltak.

 

Pifka-Boda Zsuzsanna

jegyző

Helyi iparűzési adó megfizetése euróban és dollárban

Tisztelt Adózó! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. 

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Önkormányzat neve:         Szécsény Város Önkormányzata

Számla száma:                    10037005-00002177-02120015

Számla IBAN száma:           HU76 1003 7005 0000 2177 0212 0015

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget.

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra is, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához

történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan, itt közvetlenül is utalhatnak forintban. Helyi iparűzési adó számla száma: 10404027-00033377-00000001

Szécsény, 2023. január

Pifka- Boda Zsuzsanna

jegyző

ÁLLÁSAJÁNLAT

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. része szerinti szakirányú végzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       Egészségügyi alkalmasság
 •       4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 •       Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata
 •       B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       motivációs levél
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea Intézményvezető nyújt, a 32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2633-5/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

 •       Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.

 

PÁLYÁZATI FELHíVÁS

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2022.(XI.29.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlanokat:

Szécsény, belterületen elhelyezkedő, alábbi ingatlanjait:

helyrejzi szám          alapterület                  művelési ág

1982/14 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/15 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/16 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/17 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/18 hrsz.               5957 m2                              kivett beépítetlen terület

1982/21 hrsz.               4000 m2                              kivett beépítetlen terület

                                                                                                                                                      

Össz. alapterület:    25.957 m2 

A Képviselő-testület döntése alapján, az ingatlanok együttesen, illetve külön-külön is megvásárolhatóak. 

 1. Pályázat induló ára: az ingatlanok induló eladási ára 2000 Ft/m2, az (kettőezer forint/ négyzetméter) áron került meghatározásra. A pályázat induló árát, a megvásárolni kívánt területmennyiség függvényében kell meghatározni! 
 1. Pályázati biztosíték összege: a pályázati induló ár 20 %-nak megfelelő összeg: 400 Ft/m2 azaz négyszáz forint/ négyzetméter.

A pályázati biztosíték összegét a megvásárolni kívánt területmennyiség függvényében kell megfizetni!

Az összeg megfizetése Szécsény Város Önkormányzata K&H Bank-nál vezetett 10404027-00033372-00000006 számú fizetési számlájára átutalással történhet. A nyertes által befizetett biztosíték összege a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték összege a pályázaton részt vett, de nem nyert pályázó részére visszafizetésre kerül az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül a pályázó által megadott bankszámlaszámra. 

 1. Fizetési feltételek: A pályázat nyertesének az adásvételi szerződés megkötését követő 10 napon belül, egy összegben kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata K&H Bank-nál vezetett 10404027-00033372-00000006 számú fizetési számlájára.
 1. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a pályázat benyújtására megjelölt határidőt megelőző munkanap 1200 óráig. (32/370-199/217 mellék Hanzel Balázs)
 1. Pályázatot kiíró szerv neve: Szécsény Város Önkormányzata

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 1. Pályázat célja jelleg: Nyilvános, pályázat útján történő értékesítés
 1. Pályázat benyújtásának helye: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

8. Pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16. napja 1000 óra

9. Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél vagy annak megbízottjánál kell leadni.

      (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)

A borítékra a következő szöveget kell ráírni: „PÁLYÁZAT SZÉCSÉNY, KERÜLŐ ÚT”

10. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap

 1. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2023. január 13. 1200óráig. (32/370-199/217 melléken Hanzel Balázs)
 1. Pályázat bontás: 2023. január 16. 1030 óra                                         3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza
 1. A pályázat eredményéről történő értesítés: a bontást követő 15 napon belül, írásban történik. 
 1. Pályázat tartalma:
 • pályázó neve (születési neve), aláírása
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • lakóhely
 • adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma)
 • bankszámlaszám
 • a megvásárolni kívánt ingatlanok azonosítója
 • felajánlott vételár
 • pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás
 • nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani 30 napnál nem régebbi eredeti (hiteles) cégkivonat és 1 éven belüli eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta), társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételét és a képviseletét igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentum, egyéni vállalkozók esetében a 2010. jan. 1. után indult egyéni vállalkozások esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, korábbi egyéni vállalkozás esetében az illetékes okmányiroda hatósági bizonyítványa (az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő kezdetét megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi időpontban kiállított okirat)
 • A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal adó csoportja által kiállított igazolás, hogy az ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása nincs
 • A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén a vezető tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban
 • Folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem esetén csatolni kell a cégbíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is
 • nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a pályázó által vállalt kötelezettségekre, a vételár összegére, teljesítésére, az ajánlati kötöttségre.

Az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli zárt borítékban – minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással ellátva nyújthatják be. 

 1. Pályázat nyertese: a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó, de a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az az ajánlattevő, aki összességében több, illetve nagyobb terület megvásárlására tesz magasabb vételáron ajánlatot. 
 1. Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül
 1. Vételár megfizetésének feltételei: a vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 10 napon belül köteles megfizetni. Az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, illetve elállási jogát gyakorolja, ha a vételár megfizetése nem történik meg a meghatározott időre. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott ajánlati biztosíték összegét elveszíti. 
 1. Érvénytelen a pályázat:
 • ha azt a benyújtásra meghatározott határidőn túl nyújtották be
 • ha nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • ha a pályázat hiányos,
 • ha az ajánlott vételár alacsonyabb, mint az induló ár,
 • ha a pályázónak bárminemű lejárt tartozása van Szécsény Város Önkormányzata, vagy a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal felé.
 1. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
 • nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • ha a tulajdonosi jogkör gyakorlója a pályázatot eredménytelennek nyilvánította

A Pályázatok bontási eljárásán az ajánlattevők csak személyesen vehetnek részt.

Szécsény Város Önkormányzata, mint pályáztató fenntartja jogát arra vonatkozólag, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is– bármikor eredménytelennek minősítse, valamint a pályázati kiírást vissza is vonhatja.

Szécsény Város Önkormányzata, mint pályáztató, fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy a nyertes ajánlattevő szerződéskötéskor történő elállása esetén jogosult a szerződést a pályázat soron következő helyezettjével megkötni.

 1. Törvényi elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításait tartalmazó 2012. évi LXXXIV. törvény 10§ (4) értelmében a helyi önkormányzatok által elidegeníteni kívánt, 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó ingatlanok esetében a Magyar Államot minden esetben elővásárlási jog illeti meg. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult. Kiíró vállalja, hogy az adásvételi szerződést, mint teljes körű vételi ajánlatot az adásvételi szerződés minden fél általi aláírását követő 3 munkanapon belül tértivevényes küldeményként az elővásárlásra jogosult részére megküldi, vagy igazolható módon személyesen kézbesíti, azzal a felhívással, hogy a MNV Zrt. a Magyar Államot megillető, elővásárlási jogot a szerződés kézhezvételét követő 35 napon belül jogosult gyakorolni.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, úgy az adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Magyar Állam között jön létre.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidőn belül e jogáról írásban kifejezetten lemond (nemleges nyilatkozat), vagy nem nyilatkozik (hallgatás), úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosulttal szemben is hatályossá válik.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, és a vételi ajánlat szerinti ütemezésben a vételárat megfizeti, úgy az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő által megfizetett vételárat köteles 30 napon belül visszafizetni.

 1. Tájékoztatás a helyi építési szabályzat előírásairól:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (VIII.1.) számú helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) szóló rendeletének 25. § rendelkezik a Szécsény 1982/1 hrsz-ú, valamint a Szécsény 1982/11-1982/18 hrsz-ú kivett beépítetlen területekre vonatkozó előírásokról. Az ingatlanok egyéb ipari gazdasági terület (Gip) besorolás alá esnek, mely elsősorban a nem jelentős zavaró hatású ipari épületek elhelyezésére szolgál. Ezen területeken alkalmazandók az OTÉK vonatkozó előírásai. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék.)

A HÉSZ további rendelkezései:

Gip

SZ 50
7,5 4000

építési övezet előírásai

(1) Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja: szabadon álló.

(2) A kialakítható megengedett legkisebb telekterület: 4000 m2

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %

(4) Az épületek megengedett legnagyobb építménymagassága: 7,5 m. A technológiailag szükséges, ennél magasabb építmények településképi véleményezési eljárás alapján építhetők.

(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 25 %.

(6) Az építési telkek teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszínt alatti (épülettől különálló) építmények alapterülete legfeljebb a telekterület 3 %-a lehet.

(8) Az épületeket az építési övezetben kialakult gerincirányú és tetőhajlásszögű magastetővel kell kialakítani.

Szécsény, 2022. december 7.

……………………….                                      ……………………………..

Stayer László                                                dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                     jegyző

PÁLYÁZATI ŰRLAP

NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK

NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLYEKNEK

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT