Hírek kategória bejegyzései

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

2 fő Óvodai – iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozatlan közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Szécsény járás települései

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és      gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus.
 •     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •     Magyar állampolgárság
 •     Büntetlen előélet
 •     Cselekvőképesség
 •     Egészségügyi alkalmasság
 •     4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •     Családsegítésben vagy gyermekjóléti ellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •     Elméleti szakmai ismeretek készségszintű használata

Elvárt kompetenciák:

 •     Rendszerszemlélet, kiváló kommunikációs készség, magas szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 •     iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •     motivációs levél
 •   30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről
 •     nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •  nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel

A munkakör betölthetőségének időpontja:2022. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •     Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 289-2/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai – iskolai szociális segítő.

vagy

 •     Elektronikus úton a pályázat szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címre való megküldésével

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

 

MASZKVISELÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. november 8-tól visszavonásig, az alábbi intézményekben kötelező a szájmaszk viselése:

– Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
– Művelődési Központ
– Krúdy Gyula Könyvtár
– Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
– Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Kérem az ügyfeleinket, hogy a saját, és az intézményekben dolgozók egészségének megvédése érdekében tartsák be a helyes maszkviselés szabályait!

Üdvözlettel: dr Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző

 

KÉRÉS

Tisztelt szécsényi lakosok!

Szeretném Önöket arra kérni, hogy a közegészségügyi helyzet miatt ismét a lehető legnagyobb óvatosságot tanúsítsanak saját egészségük megőrzése érdekében. A legfrissebb országos adatok szerint a napi új Covid fertőzöttek száma 3 ezer fölött van, amely a tavaszi státuszhoz hasonló. Ezért nagyon fontosnak érezném, hogy központi intézkedés nélkül is önszántunkból viseljünk maszkot, különösen zárt helyeken, ahol többen tartózkodnak. Üzletek, hivatalok, szórakozóhelyek, stb. Ezentúl gyakrabban mossunk kezet, használjuk bátran a fertőtlenítő szereket. Örülnék, ha minél többen kérnék a második, vagy a harmadik védőoltást, illetve akik még nem oltatták be  magukat, azt most megtennék. Házi orvosaink és az Egészségügyi Centrumunk dolgozói készséggel állnak rendelkezésükre. Köszönöm előre is segítő együttműködésüket.
Stayer László
polgármester

HÁZIORVOSI PÁLYÁZAT

Szécsény Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában)
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi 115.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadók.

Pályázati feltételek:
• A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak,
• B kategóriás jogosítvány,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság
• egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
• igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
• Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos
• Elektronikus úton pm.szecseny@globonet.hu oldalon keresztül.
• Személyesen: Stayer László (polgármester), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A Pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásáról. Az önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Szécsény város honlapja – 2021. október 8.
• Önkormányzat hirdetőtáblája – 2021. október 8.
• OKFŐ praxishirdetések – 2021. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.