ÁLLÁSHIRDETÉS

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3176 Hollókő, Kossuth út 74.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása. Az Osztály szakszerű működésének összehangolása, az osztály feldat és hatásköri jegyzéknek megfelelő munkaköri leírások naprakész elkészítése. Közszolgálati Szabályzat alapján átruházott hatáskörben gyakorolja az osztály köztisztviselői felett az egyéb munkáltatói jogokat: munkaköri leírások betartása azok ellenőrzése, szabadság engedélyezése, minősítés, teljesítményértékelés. A feladatkörébe tartozó testületi előterjesztések elkészítése, testületi anyagok kezelése. Hagyatéki, kereskedelmi és szociális ügyek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hollókői Kirendeltség Világörökség-kezelő Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati szakképzettség,

•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

•         Kttv. 84-87.§-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozattétel vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, állam-és jogtudományi doktori képesítés,,

•         Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Helyismeret

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/20012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával

•         A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll

•         A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85.§), és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

•         Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

•         Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntést hozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-32-370-199 (221) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1707-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www. szecseny.hu – 2018. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.