HAJLÉKTALAN ÜGY

2018. május 17-én értekezletet tartottunk a Skála előtt kialakult hajléktalan helyzet ügyében. Jelen voltak a Kormányhivatal, a Humánszolgáltató, a Rendőrség és a Önkormányzati Hivatal munkatársai. A Polgármester azt kérte, hogy látni szeretné azokat a dokumentumokat, szerződéseket, amelyekből kiderül, hogy lett hajléktalan az érintett. A jegyző a következő testületi ülésre egy helyi rendelettervezetet készít, amelyben korlátozni kívánjuk a közterületeken az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét. Az értekezleten kiderült, hogy a hivatali eszközök ebben a tekintetben minimális beavatkozási lehetőséget adnak, más városokban is, elsősorban a civil szervezetek tudnak hatékonyabb segítséget nyújtani. A helyzet nem könnyű, mert az is kiderült, hogy az érintett eddig semmiféle együttműködési hajlandóságot nem mutatott, a felajánlott segítségeket visszautasította.

Óvodavezetőt keresünk

                  Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete              

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Magyar út 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók. Az intézményvezetői pótlék mértéke az illetményalap 40 %-a. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • nem áll foglalkozás és közügyektől való eltiltás alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok
 • végzettséget, szakképzettséget, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló hiteles igazolás
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket magába foglaló vezetői program
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • amennyiben zárt ülés keretében történő tárgyalást kér, erre irányuló írásbeli kérelme

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stayer László polgármester nyújt, a 32-370-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2102-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság személyesen meghallgathatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kultúrális Közlöny

Szécsényi Hírek

wwww.szecseny.hu,

Önkormányzat hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 18.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala