PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi jelentések, beszámolók, mérlegek elkészítése és feladása a KGR-K-11 rendszerben. Elkészíti a nyitó mérleget, megnyitja a főkönyvi számlákat, naprakészen vezeti a könyvelést. Részt vesz az önkormányzat, a hivatal és a társulások elemi költségvetésének összeállításában, valamint a számszaki beszámolójának elkészítésében. Adatot szolgáltat a negyedéves mérlegjelentés összeállításához. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása vezetői megbízás alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-és számviteli szakképesítés,

•         Költségvetési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

•         Államháztartási számvitel ismerete

•         Szécsényi lakos

•         Gyakorlat az ASP rendszer alkalmazásában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

•         Nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Adrienn nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 208) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2157-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő .

•         Személyesen: Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. július 11.

•         www. szecseny.hu – 2018. július 11.