IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szécsény Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

(3170 Szécsény, Ady Endre út 12.)

ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére

 1. A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Szécsény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.
 1. A Társaság Szécsény Város Önkormányzattal hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik.
 1. A társaság feladatai:
 • Szakszerűen és folyamatosan ellátja a közművelődési feladatokat a megállapodásban foglaltak szerint
 • Szécsény Város Önkormányzat Képviselő testülete által hozott, többször módosított 14/2000 (V.30) rendeletben megjelölt feladatokat ellátja
 • Az alábbi telephelyek színvonalas működtetése és hasznosítása:
 • 3170 Szécsény, Ady út 12. – Szécsény Művelődési Központ
 • 3170 Szécsény, Ady út 7. –  Forgách Kastély
 • 3170 Szécsény, Sport tér 1. – Pösténypuszta Közösségi Ház
 • 3170 Szécsény, Fő út 19 Benczúrfalva Közösségi Ház
 • 3170 Szécsény, Ady út 4. – Kézművesház
 • 3170 Szécsény, Haynald út 8. – Pintér-ház
 • 3170 Szécsény, Sas utca 1. Városi Könyvtár
 • 3170 Szécsény, Rákóczi út 1699/2 hrsz – Tűztorony
 • 3170 Szécsény, Ady út 65.hrsz – Tömlöcbástya
 • Szécsény Város Önkormányzat képviselő testülete által jóváhagyott város rendezvények lebonyolítása,
 • Kubinyi Ferenc Múzeum irányítása és működtetése, közgyűjtemények kezelése, régészeti raktár fenntartása és kezelése, múzeumpedagógiai foglalkozások
 • Krúdy Gyula Könyvtár működtetése
 • művelődésszervezés, közösségépítés, kapcsolattartás civil szervezetekkel
 • Hazi Bolt és büfé üzemeltetése
 • pályázatokban részvétel, és közreműködés, kiemelten a GINOP-1.1-15-2016-00024 projekt végrehajtása
 • pályázat írás, nyilvánosság biztosítás és pályázati menedzseri feladatok
 • a város újság szerkesztőjének rendszeres tájékoztatása a Kft által végzett tevékenységekről és terveiről, programokról.
 • Marketing tevékenység, mely során együttműködik az Önkormányzat marketinggel foglalkozó szervezeti egységével.
 • turisztikai tevékenység

A Kft a fenti feladatokon túlmenően egyéb bevételszerző tevékenységet is végezhet, de ezzel a feladat ellátást nem veszélyeztetheti és a bevételeket működésére fordíthatja.

 1. Az ügyvezető feladata elsősorban:
 • a társasági szerződésben, közművelődési megállapodásban és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása,
 • a Társaság eredményes működtetése,
 • részletes üzleti terv kidolgozása,
 • beszámolás a társaság működtetéséről a közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően éves számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés keretében,
 • külső források: pályázatok, szponzorok bevonása
 • helyi művészcsoportokkal kapcsolattartás, konzultáció
 • sikeres kulturális marketing és turisztikai tevékenység
 • nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, a képző- és színházművészeti hagyományokra tekintettel
 1. A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
 • a Társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, vagy jogász, vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
 1. A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:
 • művészeti, kulturális, közművelődési menedzseri és pályázatírási tapasztalat
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 2. A) a pályázó személyes motivációját,
 3. B) a pályázó által a szécsényi közművelődésben, közgyűjteményben megvalósítani kívánt hosszabb távú koncepciót, szakmai elképzeléseket, stratégiát,
 4. C) a jelenlegi adottságok figyelembe vételével a kiállításokra, turisztikai attrakcióra, színházi műsor struktúrára vonatkozó konkrét elképzelését,
 5. D) szervezeti felépítésre, és személyi feltételekre vonatkozó elképzeléseket (jelenleg a kft munkavállalói létszáma: 41 fő),
 6. E) a 3. pont szerinti feladatok ellátására, azok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, kifejezetten kitérve arra, hogy milyen forrásból kívánja megvalósítani. Elvárás az önkormányzati terhek csökkentése.
 7. F) a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot, a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források növelésének lehetőségét, az igényelt és várható pályázatokat, támogatásokat, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
 8. G) a külső források: hazai pályázatok, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket,
 9. H) a Társaság, azon belül a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 10. I) gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 11. J) marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 12. K) belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 13. L) a szécsényi képzőművészekkel és a művészeti közösséggel való együttműködésre vonatkozó elképzeléseket, stratégiát
 14. M) gyermek- és ifjúsági korosztályra vonatkozó művészeti elképzeléseket
 1. A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját. (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt.),
 • nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.
 1. Az ügyvezetői munkakör betöltésére a pályázat eredményhirdetését követő legkésőbb 2017. október 01-től határozatlan idejű munkaviszony keretében kerül sor, 3 hónapos próbaidővel. Az ügyvezető a feladatokat munkaszerződés keretében látja el. A munkabér: 350.000 Ft./hó.
 1. A pályázók a pályázatok elkészítéséhez igény esetén az önkormányzattól pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító okiratát
 • Cégkivonatát
 • Az elmúlt két lezárt üzleti év számviteli beszámolóit
 • Szécsény Város Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodást
 1. A pályázati dokumentáció írásban, postai úton Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), vagy pm.szecseny@globonet.hu e-mail címen adható, melyen kérjük megjelölni, hogy „Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”, továbbá a pályázó nevét, postacímét,  telefonszámát, és e-mail címét.  Az e-mailen  történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást.

A személyes benyújtás esetén a benyújtás helye, módja: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. emelet Központi Iktató, munkanapokon 08.00-12.00 óra között írásban, zártan, egy eredeti példányban. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázatok benyújtásának, beérkezésének határideje: 2017. szeptember 20.

Az elbírálás határideje: 2017. szeptember 29.

Az eredményhirdetés tájékoztató levél megküldésével történik.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat  Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről. A döntésről a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal írásban értesíti a pályázókat és a döntést közzéteszi a www.szecseny.hu honlapon. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázónak visszajuttatjuk.

Szécsény Város Önkormányzat képviseletében:

Stayer László

polgármester

LAKÁS ÁRVERÉS

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2017.(VII.13.) számú határozata alapján  árveréssel történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló,

 • Szécsény, Mindszenty József tér 3. A lépcsőház, 3. emelet 3. szám, 1309/A/10. helyrajzi szám alatt található, lakás megnevezésű, 50 m2 alapterületű ingatlant. 

Az árverés kiírója: Szécsény Város Önkormányzata – 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

Az árverési hirdetmény kifüggesztésének napja:            2017. augusztus 21.

Az árverési hirdetmény levételének napja:                     2017. szeptember 1. 

Az árverés napja:      2017. szeptember 5. (kedd) de.1000 óra

Az árverés helye:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) Haynald Lajos kistanácskozó terme

Ajánlattevők köre:

– magánszemély

– jogi személy

– jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Az árverés a vagyontárgy értékesítésének nyilvános, a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetés, mely során a vételár a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

A versenyeztetési eljárás során, annak minden résztvevője köteles biztosítani a verseny tisztaságát, az esélyegyenlőséget és a nyilvánosságot.

Árverés tárgya:                          címe:                         Mindszenty József tér 3. A lh. 3. emelet 3.

helyrajzi száma:        1309/A/10

alapterülete:              50 m2

rendeltetése:              lakás

közműellátottsága:    elektromos árammal, vízzel ellátott,

gázcsonk az épületben

A lakás műszaki állapota:          – elektromos hálózat: külön mérővel, 220V/10A,

– belső falfelületek: meszelt

– alapozás: sávalap

– vázszerkezet: előre gyártott panel

– válaszfalak: tégla

– nyílászárók: fa szerkezetű, nem hőszigetelt üvegezésű

– jelenlegi fűtés: hőtárolós kályha

– födémszerkezet: vasbeton

– tetőszerkezet: vasbeton, bitumenes szigeteléssel

– külső felületek: nemes vakolat

– az ingatlan felújításra szorul

Helyiség Padlóburkolat Falfelület Alapterület
szoba parketta meszelt 19 m2
szoba parketta meszelt 12 m2
konyha meszelt 7 m2
közlekedő meszelt 5 m2
kamra meszelt 1 m2
fürdőszoba meszelt 6 m2

Az ingatlan megtekintésének, valamint az árverésre vonatkozó kérdések feltevésének, információszerzés időpontja:                                                   

Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2017. szeptember 1. (péntek) 1300 óráig. (32/370-199/213 melléken Galó Gáborné)

Induló ára:                             4.050.000 Ft, azaz négymillió-ötvenezer forint 

Licitlépcső mértéke:               50.000 Ft, azaz ötvenezer forint 

Biztosíték megfizetése és fedezetigazolás:

– Az árverés résztvevői 2017. szeptember 5-ig kötelesek az induló ár 10%-át pályázati biztosítékként megfizetni.

– Az árverésen az vehet részt aki, az induló ár 10%-ának megfelelő összegű biztosítékot letéti díjként az Önkormányzat számlájára – legkésőbb az árverés megkezdéséig – befizeti és a befizetés tényét az árverésen igazolja, valamint hitelt érdemlően igazolja a vételár fedezetének meglétét. is.

– A biztosíték összegét a felek eredményes árverés esetén a vételárba beszámítják.

– A biztosíték visszajár az árverés visszavonásától, és nem nyert ajánlattevő esetén az árverésen való eredményhirdetésétől számított 15 napon belül.

– Nem jár vissza biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

Az összeg megfizetése Szécsény Város Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10402142-21424304 számú fizetési számlájára átutalással történhet. A nyertes által befizetett biztosíték összegét a vételárba be kell számolni. 

Az árverésen az vehet részt aki, az árverés megkezdését megelőzően bemutatja az árverés vezetőjének alábbi dokumentumokat:

– személyi igazolványát, egyéni vállalkozói igazolványát (egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására irányuló szándéknyilatkozatot), illetve ha a jelentkező gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (folyamatban lévő cégbejegyzési eljárás igazolását).

– biztosíték letétbe helyezésének igazolását

– legalább az induló ár erejéig szóló fedezetigazolást (bank igazolás)

– meghatalmazott esetén a közokiratba, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt maghatalmazást.

Felhívom az ajánlattevők figyelmét, hogy az árverési hirdetmény feltételeinek elfogadására, és az ellenszolgáltatás teljesítésére az árverési jegyzőkönyvben nyilatkozni kell.

Szerződéskötés:

Az árverésen nyertes ajánlattevővel az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell szerződést kötni.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. október 5.

Fizetési feltételek:

Az árverési eljárás során meghatározott pályázati induló ár a képviselő-testület által meghatározott vételár.

Az árverés nyertesének az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül kell megfizetni Szécsény Város Önkormányzata K&H Banknál vezetett 10402142-21424304 számú fizetési számlájára.

Terhek és kötelezettségek:

– A vételár hiánytalan megfizetéséig az Önkormányzat az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

– A vevő köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye az ingatlan-nyilvántartásba az eladó javára bejegyzésre kerüljön. A bejegyzett tulajdonjog fenntartás tényének törléséhez történő hozzájárulás megadására a polgármester jogosult. A polgármester a tulajdonjog fenntartás tényének törléséhez hozzájárul, ha a vevő a még fennálló vételár tartozását maradéktalanul kiegyenlítette.

– Amennyiben az ingatlan megvásárlása érdekében a vevő pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe, a vevő tulajdonjogának a ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése kérhető.

 

Egyéb Tájékoztatás:

– A licit lebonyolítása során az ajánlati összeget legalább az árverési felhívásban meghatározott összeggel lehet emelni.

– A licitálásban részt vevők kézfelemeléssel licitálhatnak.

– Az árverésen az induló ár nem csökkenthető.

– Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlati árat egy licitáló tartja csak. Ha az árverésen készpénzes ajánlattevő és pályázati forrásból fizetni szándékozó ajánlattevő is pályázik, úgy a licit során kialakuló azonos ajánlatkor a készpénzes ajánlattevőt kell nyertesnek nyilvánítani.

– Ha a licit során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, a tárgyalást levezető személy a nyertes ajánlattevőt – sorsolással állapítja meg.

– Az árverés eredménye az árverésen kihirdetésre kerül. Az eredmény megállapítását követően az érintett ajánlattető tájékoztatást kap a szerződéskötés feltételeiről és határidejéről.

– Eredménytelen az árverés, ha azon nem tettek vételi ajánlatot vagy az árverés győztese, illetve az írásban értesített második legjobbnak ítélt ajánlattevő 30 napon belül nem köt szerződést.

– Eredménytelen az árverés akkor is, ha a kiíró valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi ajánlattevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt az árverés eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött, vagy amennyiben a kiíró az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánította.

– Az árverés eredménytelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül nem fizette meg.

Szécsény, 2017. augusztus 21.

 

Szécsény Város Hivatalos Weboldala