HÁZIORVOST KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony estén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. C. törvény és megállapodás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság,
 •       Magyar Orvosi Kamarai Tagság
 •       egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
 •       egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •       Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 •       Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (táras vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 •       A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
 •       igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
 •       Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában).
 •       Elektronikus úton pm.szecseny@globonet.hu oldalon keresztül.
 •       Személyesen: Stayer László (polgármester), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A Pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásáról. Az önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szécsény város honlapja – 2022. január 7.
 •       Önkormányzat hirdetőtáblája – 2022. január 7.
 •       OKFŐ praxishirdetések – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.