FELHÍVÁS HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓRA

Szécsény Város Önkormányzata, Szécsény Város Polgármesterének 9/2020.(III.31.) számú határozata alapján, Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/2018. (XI.22.) számú rendeletét figyelembe véve hasznosítási koncepcióra való felhívást tesz közzé az önkormányzat tulajdonában álló

 • Szécsény, külterületen elhelyezkedő 0212/7 hrsz. alatti 6907 m2 alapterületű kivett üzem és a 0212/8 hrsz. alatti 6239 m2 alapterületű kivett üzem megnevezésű ingatlan vonatkozásában.
 1. Az ingatlanok leírása:

– Építés éve:                               A csarnokok az 1970-es években épültek.

– Alapozás:                                Síkalapozás.

– Főtartó szerkezetek:              Vasbeton vázszerkezet, tégla kitöltő falazattal.

Mennyezet:                             A mennyezeti szigetelés a belső térben rögzített hungarocell lemezekkel van kialakítva.

Tető:                                        Fa szerkezetű nyeregtető, hullámpala héjalással.

– Nyílászárók:                            A nyílászárók a mai követelményeknek nem felelnek meg.

– Szellőzés:                                 A szellőzés természetes rendszerű

– Burkolatok:                            Betonozott

– Közmű hálózat:                      A 0212/7 hrsz-ú üzem vízvízellátását a 0212/12 hrsz-on lévő vízkút és víztorony biztosítja, a szennyvízelvezetés egy saját tárolóba történik. A 0212/8 hrsz-ú üzem vezetékes ivóvíz és szennyvíz ellátása biztosított. Az elektromos áram vételezés mind a két üzemben biztosított. 

Az ingatlanok a mai kor igényeinek nem felelnek meg, a hasznosíthatósághoz teljes körű felújításra szorulnak.

 1. Az ingatlan megtekintésének időpontja: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján a hasznosítási koncepció benyújtására megjelölt határidőt megelőző munkanap 1600 óráig. (Hanzel Balázs telefonszám:32/370-199/217 mellék)
 1. A hasznosítási koncepciót

 kiíró szerv neve:                                     Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 

 1. A hasznosítási koncepció

 benyújtásának helye:                             Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

 

 1. A hasznosítási koncepció

 benyújtásának határideje:                    2020. május 22. napja (péntek) 1000 óra

 1. A hasznosítási koncepció

 benyújtásának módja:                        A hasznosítási koncepciót zárt borítékban, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél vagy megbízottjánál kell leadni.

                    (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., Városháza)

A borítékra a következő szöveget kell ráírni: „HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓ, SZÉCSÉNY 0212/7 HRSZ ÉS 0212/8 HRSZ.”

 1. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: a hasznosítási koncepció benyújtási határidejét követő 60 nap
 1. A hasznosítási koncepcióra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje: Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2020. május 21. (csütörtök) 1600óráig. (Hanzel Balázs telefonszám: 32/370-199/217 mellék)
 1. A hasznosítási koncepciók bontása: 2020. május 22. napja (péntek) 1100 óra
 1. A hasznosítási koncepció tartalma:
 • pályázó neve (születési neve), aláírása;
 • anyja neve;
 • születési hely, idő;
 • lakóhely;
 • adóazonosító jel (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a nyilvántartási száma);
 • bankszámlaszám;
 • a hasznosítani kívánt ingatlan azonosítója;
 • az ingatlanok tulajdonjogáért felajánlott vételár vagy tartós bérletéért felajánlott bérleti díj havonkénti összege;
 • nem természetes személy (pályázó) a hasznosítási koncepció részeként köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles másolatait, vagy eredeti példányait, továbbá NAV adóigazolást a köztartozások alóli mentességről;
 • egyéni vállalkozók esetében a 2010. jan. 1. után indult egyéni vállalkozások esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, korábbi egyéni vállalkozás esetében az illetékes okmányiroda hatósági bizonyítványa (az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő kezdetét megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi időpontban kiállított okirat);
 • folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem esetén csatolni kell a cégbíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is;
 • nyilatkozat a jelen felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról;
 • a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén a vezető tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban;
 • az ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció, várható gazdasági és munkaerő piaci hatásai. 
 1. A hasznosítási koncepciók elbírálása: a hasznosítási koncepciókról a Polgármester dönt, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve. Szécsény Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy amennyiben számára elfogadható és előnyös hasznosítási koncepciók kerülnek benyújtásra, úgy az ingatlanok együttesen zártkörű, meghívásos pályázat útján kerüljenek értékesítésre.
 2. Ügykezelés: Szécsény Város Önkormányzata a pályázatokat bizalmasan kezeli, adatvédelmi szabályzatában foglaltak legszigorúbb betartásával. A benyújtott hasznosítási elképzelések kapcsán keletkező szerzői jogokat maximálisan tiszteletben tartja.

Törvényi elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításait tartalmazó 2012. évi LXXXIV. törvény 10§ (4) értelmében a helyi önkormányzatok által elidegeníteni kívánt, 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó ingatlanok esetében a Magyar Államot minden esetben elővásárlási jog illeti meg.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult. Kiíró vállalja, hogy az adásvételi szerződést, mint teljes körű vételi ajánlatot az adásvételi szerződés minden fél általi aláírását követő 3 munkanapon belül tértivevényes küldeményként az elővásárlásra jogosult részére megküldi, vagy igazolható módon személyesen kézbesíti, azzal a felhívással, hogy a MNV Zrt. a Magyar Államot megillető, elővásárlási jogot a szerződés kézhezvételét követő 35 napon belül jogosult gyakorolni.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, úgy az adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Magyar Állam között jön létre.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidőn belül e jogáról írásban kifejezetten lemond (nemleges nyilatkozat), vagy nem nyilatkozik (hallgatás), úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosulttal szemben is hatályossá válik.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, és a vételi ajánlat szerinti ütemezésben a vételárat megfizeti, úgy az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő által megfizetett vételárat köteles 30 napon belül visszafizetni.

Szécsény, 2020. május 8.

………………………..                                              ………………………….

Stayer László                                                     dr. Pifka-Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                      jegyző