Szerkesztő összes bejegyzése

VÁLASZTÁS 2022

Tisztelt szécsényi lakosok!

A hétvégén vasárnap választunk. Március 7-e óta Magyarországon már nem kötelező a maszkviselés zárt terekben, így amikor mennek szavazni nem muszáj vinni ezt a védőeszközt, voksaikat ennek hiányában is leadhatják. Mindazonáltal örülünk, ha mégis visznek maszkot, miután az adatok szerint ismét enyhén emelkedik a koronavírus koncentrációja szennyvizeinkben, tehát hasznos az óvatosság.

Választási Tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

2022. április 3-án országgyűlési képviselők választása lesz Magyarországon. Erre a típusú választásra négyévente kerül sor. Ilyenkor 106 egyéni jelölt és 93 párt-, illetve nemzetiségi listán induló jelölt kerül a Parlamentbe. A választás egyfordulós. Nógrád megye két választókerületre tagozódik. Szécsény, a Balassagyarmati Országos Egyéni Választókerület része. Mi, az ebben a választókerületben induló egyéni jelöltekre, valamint az országos listán induló pártok, vagy jelölő szervezetek listájára szavazhatunk április harmadikán. A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Hollókő település lakói a Salgótarjáni Országos Egyéni Választókerületben induló jelöltekre szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásával egy időben kerül lebonyolításra a Fidesz Polgári Párt kezdeményezésére indult országos népszavazás.  A szavazólapon feltett négy kérdésre az igen, vagy a nem válasz bejelölésével fejezhetjük ki véleményünket.

A szavazásban az vehet részt, aki szerepel a választói névjegyzékben. A Magyar Posta kézbesítette a választási értesítőket, melyeken az is szerepel, hogy ki hol szavazhat. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy választópolgár, de nem kapott értesítőt, akkor keresse az önkormányzati hivatal választással foglalkozó ügyintézőjét!

Szécsény városban négy szavazókör van. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mind a négy szavazókör a Magyar úti iskola valamelyik osztálytermében lesz kialakítva. A benczúriak a településrész közösségi házában, a pöstényiek a kultúrházukban szavazhatnak. Amennyiben valaki a választás napján nem azon a településen tartózkodik, ahol a választási értesítője szerint szavazhat, az kérheti, hogy más településen szavazhasson. A kérelem benyújtható elektronikusan, a valasztas.hu honlapon keresztül, vagy kézzel kitölthető adatlapon is. Ugyanígy jelenthető be a mozgóurna iránti kérelem is. Mozgóurnát a mozgásában korlátozott személy kérhet. Ez esetben a választási bizottság három tagja, a választás napján felkeresi a választópolgárt a kérelemben megjelölt címen, ezzel biztosítva a szavazás lehetőségét.

A szavazás reggel hatkor kezdődik és este hétig tart. Az este hét órakor sorban állók még szavazhatnak. Szavazáskor a személy azonosításához szükséges okmány a személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél és a lakcímigazolvány. Régi típusú személyi igazolvány esetén a lakcímkártyát helyettesítheti a személyi lap. Lejárt érvényességű okmánnyal nem lehet szavazni. A szavazóhelyiségben minden választásra jogosult háromféle lebélyegzett szavazólapot kap. Az egyéni jelöltek szavazólapján a jelölt neve melletti, a listás szavazólapon a párt neve melletti körben elhelyezett, két egymást metsző vonal az érvényes szavazat. Amennyiben a körök üresen maradnak, vagy egynél több körben is van egymást metsző vonal, úgy a szavazólap érvénytelen. Ha a választópolgár elrontotta a szavazólapot és még nem dobta be az urnába, akkor egy alkalommal kaphat másikat. A szavazás helyétől eltérő választókerületbe tartozó választók a lakóhelyükön induló jelöltekre szavazhatnak. Az Ő szavazólapjuk csak akkor fogadható el érvényesnek, ha azt lezárt borítékban helyezik el az urnákban. Az országos népszavazás szavazólapján a feltett kérdések után található igen vagy nem körökben elhelyezett egymást metsző vonalak jelentik az érvényes szavazást. Itt érvényes az a szavazólap is, amelyiken nincs minden kérdésre szavazat.

A koronavírus fertőzés elkerülése érdekében kérek minden választópolgárt, hogy a szavazóhelyiségekben csak a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodjon. A szavazóhelyiségbe lépve kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata. A szavazóhelyiségben, egy időben maximum négy fő választópolgár tartózkodhat. Sorban álláskor tartsanak 2 méter távolságot egymástól.  A Magyar úti iskola aulájában ne csoportosuljanak. Ha szükséges, várakozzanak az épület előtti téren, a szabad levegőn.

Az átjelentkezési kérelmek bejelentésének, módosításának határideje:

– személyesen, elektronikusan vagy levélben: 2022. 03. 25-én 16.00 óráig

Mozgóurna igénylés határideje:

– elektronikusan és levélben: 2022. 03. 30-án 16.00 óráig

– személyesen: 2022. 04. 01-én 16.00 óráig

Tisztelettel megkérek minden választópolgárt, hogy az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében, fegyelmezetten hajtsák végre a szavazást, betartva a koronavírus elleni védekezés aktuális korlátozásait.

Pifka-Boda Zsuzsanna

Szécsényi Helyi Választási Iroda Vezetője

HÁZIORVOST KERESÜNK

Szécsény Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény Város Önkormányzata

háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony estén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. C. törvény és megállapodás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság,
 •       Magyar Orvosi Kamarai Tagság
 •       egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
 •       egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •       Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 •       Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (táras vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 •       A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
 •       igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
 •       Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában).
 •       Elektronikus úton pm.szecseny@globonet.hu oldalon keresztül.
 •       Személyesen: Stayer László (polgármester), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A Pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásáról. Az önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szécsény város honlapja – 2022. január 7.
 •       Önkormányzat hirdetőtáblája – 2022. január 7.
 •       OKFŐ praxishirdetések – 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

PÁLYÁZAT

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2021.(XII.20.) számú határozata alapján nyilvános pályázat útján együttesen értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
álló, Szécsény belterületen elhelyezkedő több ingatlanját. A pályázati felhívás és az eljáráshoz szükséges dokumentumok  letölthetők.