Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Jegyzője

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 28-i ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

k i h i r d e t e m.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

A rendelet szövege megtekinthető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szecseny.hu).

Szécsény, 2017. március 29.

Dr. Bagó József.s.k.

jegyző

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Jegyzője

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 28-i ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

k i h i r d e t e m.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet szövege megtekinthető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szecseny.hu).

Szécsény, 2017. március 29.

Dr. Bagó József.s.k.

jegyző

Óvodai beiratkozás

Közlemény a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Szécsényi Cseperedő Óvodába és Bölcsődébe a gyermekeket, a 2017/2018. nevelési évre

2017. április 24.-25. (hétfő-kedd) napokon 8. 00.-16. 00. óra közötti időpontban

lehet beíratni.

Pótbeiratkozás: 2017. május 2. (kedd) 8. 00.-16. 00. 

A beiratkozás helyszíne:

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Szécsény, Magyar út 13. Földszint nevelői szoba 

A bölcsődei és óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

a  gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

a gyermek TAJ kártyáját,  

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozatot,

munkáltatói igazolást bölcsődei felvétel esetében.

2017.-ben a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, ill. annak az évnek a december 31.-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti..

 Bölcsődei felvételre vonatkozó döntés:

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.

  1. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évre az óvodába:

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába, valamint aki 2017. szeptember 1.-ig tölti be 3. életévét.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, annak a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A napi négy órában, óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2017. május 26. napjáig.   Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Szécsény, 2017. március 9.

Mender Andrea Mária sk.

Intézményvezető

 

Szécsény Város Hivatalos Weboldala