Hirdetmények kategória bejegyzései

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017

Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített 6.000.000 Ft keret terhére.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

Elbírálás két alkalommal: 2017. május 31. és 2017. október 31.

A pályázat alanya lehet:

Szécsény Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Támogatási cél:

Támogatás nyújtható a civil szervezetek részére működési kiadásaik finanszírozásához, a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, a szervezet által szervezett közösségi rendezvények, programok megvalósításához.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Szécsény Város Önkormányzata részére. A pályázati adatlap beszerezhető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.szecseny.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

  • pályázati adatlap,
  • a civil szervezetek törvényszéki bírósági nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolata (kivétel, ha 2016-ben már benyújtotta az önkormányzathoz),
  • a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy a működés egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (kivétel, ha 2016-ben már benyújtotta az önkormányzathoz),
  • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CIXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (letöltés 1. 2.)
  • nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfeleléséről,
  • egyéb szervezethez benyújtott pályázati dokumentumok, illetve kedvező elbírálás esetén a támogatói szerződés.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt. Az elbírálásnál elsődleges szempont, hogy a kitűzött cél megvalósítása érdekében, valamely más szervezethez is pályázzon a civil szervezet. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet tájékoztatja. A döntést követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Szécsény Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül.

A pályázati támogatás igénybevétele:

Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötéséről. A pályázó szervezetekkel kapcsolatos információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. Alapesetben a támogatás folyósítása utólagosan, a támogatási cél megvalósulását követően, a civil szervezet nevére kiállított számlák másolata alapján történik.

Az önkormányzattól kapott támogatási összegről záradékolt számlák másolataival kell elszámolni, az egyéb szervezetektől kapott támogatási összegről szóló számlákat és az önerő összegéről szóló számlákat is szükséges bemutatni.

 

Stayer László

polgármester

 

 

ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Fogyasztónk!

ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egri Régióközpontja értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy üzemzavar megelőzés miatt az alábbi helyen és időpontban áramszünetet tart:

2017. május 08-án Hétfőn 8:00-tól 14:00-ig.

Szécsény város területén
Varsányi út és volt Pulyka telep.

A munkavégzés időtartama alatt, a villamos energia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.
Az esetleges alfogyasztói kiértesítéseket szíveskedjenek elvégezni
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Dátum: 2017. 04. 04.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Émász Hálózati Kft.

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Jegyzője

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 28-i ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

k i h i r d e t e m.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

A rendelet szövege megtekinthető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szecseny.hu).

Szécsény, 2017. március 29.

Dr. Bagó József.s.k.

jegyző

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Jegyzője

3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 28-i ülésén alkotott alábbi rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

k i h i r d e t e m.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet szövege megtekinthető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.szecseny.hu).

Szécsény, 2017. március 29.

Dr. Bagó József.s.k.

jegyző

Óvodai beiratkozás

Közlemény a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Szécsényi Cseperedő Óvodába és Bölcsődébe a gyermekeket, a 2017/2018. nevelési évre

2017. április 24.-25. (hétfő-kedd) napokon 8. 00.-16. 00. óra közötti időpontban

lehet beíratni.

Pótbeiratkozás: 2017. május 2. (kedd) 8. 00.-16. 00. 

A beiratkozás helyszíne:

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Szécsény, Magyar út 13. Földszint nevelői szoba 

A bölcsődei és óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

a  gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

a gyermek TAJ kártyáját,  

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozatot,

munkáltatói igazolást bölcsődei felvétel esetében.

2017.-ben a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, ill. annak az évnek a december 31.-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti..

 Bölcsődei felvételre vonatkozó döntés:

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.

  1. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évre az óvodába:

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába, valamint aki 2017. szeptember 1.-ig tölti be 3. életévét.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte, annak a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A napi négy órában, óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2017. május 26. napjáig.   Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Szécsény, 2017. március 9.

Mender Andrea Mária sk.

Intézményvezető