ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZÉCSÉNY ÉS TÉRSÉGE HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodai és iskolai szociális segítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. • Segíti a gyermeket – a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, – a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, • Segíti a gyermek – tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, – családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, • Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:Nógrád megye, Szécsény járás települései

Álláshirdető szervezet bemutatása:Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ a Szécsényi járás településein a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján szociális szolgáltatásokat ellátó integrált intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Csák Andrea intézményvezetőnél személyesen, vagy telefonon a 06 30/ 883 2601 –es telefonszámon. Pályázatok beadása: szecsenygyjsz@gmail.com e-mail címen keresztül, postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , vagy a pályázott munkakör (Óvodai és iskolai szociális segítő) megnevezését, vagy személyesen. A közalkalmazotti jogviszony határozott időre szól 4 hónapos próbaidővel.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskolai v. egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

motivációs levél

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt.10/A § (1 )bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.22. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szecseny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.