LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatásunkra évente egyszer, a közszolgáltatás keretén belül, szervezetten nyílik lehetőség. A lakosság minden évben igénybe veheti, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást.

Benczúrfalvában, Pösténypusztán és Szécsényben a lomtalanítás várható időpontja 2017. április hónap utolsó hete.

Szécsény, 2017. április 11.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2017

Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített 6.000.000 Ft keret terhére.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

Elbírálás két alkalommal: 2017. május 31. és 2017. október 31.

A pályázat alanya lehet:

Szécsény Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

Támogatási cél:

Támogatás nyújtható a civil szervezetek részére működési kiadásaik finanszírozásához, a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, a szervezet által szervezett közösségi rendezvények, programok megvalósításához.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Szécsény Város Önkormányzata részére. A pályázati adatlap beszerezhető a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.szecseny.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

  • pályázati adatlap,
  • a civil szervezetek törvényszéki bírósági nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolata (kivétel, ha 2016-ben már benyújtotta az önkormányzathoz),
  • a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy a működés egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (kivétel, ha 2016-ben már benyújtotta az önkormányzathoz),
  • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CIXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, (letöltés 1. 2.)
  • nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfeleléséről,
  • egyéb szervezethez benyújtott pályázati dokumentumok, illetve kedvező elbírálás esetén a támogatói szerződés.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a polgármester dönt. Az elbírálásnál elsődleges szempont, hogy a kitűzött cél megvalósítása érdekében, valamely más szervezethez is pályázzon a civil szervezet. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet tájékoztatja. A döntést követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Szécsény Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül.

A pályázati támogatás igénybevétele:

Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötéséről. A pályázó szervezetekkel kapcsolatos információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. Alapesetben a támogatás folyósítása utólagosan, a támogatási cél megvalósulását követően, a civil szervezet nevére kiállított számlák másolata alapján történik.

Az önkormányzattól kapott támogatási összegről záradékolt számlák másolataival kell elszámolni, az egyéb szervezetektől kapott támogatási összegről szóló számlákat és az önerő összegéről szóló számlákat is szükséges bemutatni.

 

Stayer László

polgármester

 

 

ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Fogyasztónk!

ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egri Régióközpontja értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy üzemzavar megelőzés miatt az alábbi helyen és időpontban áramszünetet tart:

2017. május 08-án Hétfőn 8:00-tól 14:00-ig.

Szécsény város területén
Varsányi út és volt Pulyka telep.

A munkavégzés időtartama alatt, a villamos energia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.
Az esetleges alfogyasztói kiértesítéseket szíveskedjenek elvégezni
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Dátum: 2017. 04. 04.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Émász Hálózati Kft.

Szécsény Város Hivatalos Weboldala