KÖZLEMÉNY

Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: a Szécsény Város Önkormányzata (székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. KÜJ: 103 220 710, a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott ENVIROMENT Környezetvédelmi Mérnöki és Szolgáltató Bt. (székhely: 3070 Bátonyterenye, Kossuth út 7.; a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indított, a Szécsény 1990 és 0333 hrsz. ingatlanon megvalósítani kívánt út- és közmű beruházásra vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
Az ügy iktató száma: NO/KVO/1904/2021.
Az eljárás megindításának napja: 2021. július 29.
Az ügyintézési határidő: 45 nap (2021. szeptember 10.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kakuk Szabina
Tel: 06 32 795-192
E-mail: kakuk.szabina @nograd.gov.hu
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 600. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
„A megyei program megvalósítása kapcsán Szécsény Város szándéka, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati forráslehetőség bevonásával Szécsényben egy korszerű Vállalkozói Parkot alakítson ki, melynek érdekében út és infrastruktúra fejlesztés szükséges a kiválasztott helyszínen.
A projekt keretében – a 0333 hrsz.-ú út területen – megvalósuló út és közműfejlesztési beruházás eredményeként önkormányzati tulajdonban lévő telek üzleti ingatlanként hasznosíthatóvá válik és Szécsény Városában létrejön egy 10 ha alapterületű Vállalkozói park (Szécsény Hrsz.: 1990. ingatlanon).”

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:
Szécsény Város közigazgatási területe.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:
jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható.
A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet tenni.
A Kormányhivatal a közleményt a hivatalában, a honlapján (https://nmkh.hu/nmkh39/), keresztül, illetve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/994-szecsenyi-vallalkozoi-park-elozete-vizsgalati-eljarasa

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 600. számú irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2021. augusztus 3.

Tisztelettel:

Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Vas Szabina
osztályvezető helyett

Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

KÖZLEMÉNY LETÖLTHETŐ FORMÁTUMBAN

A kérelembe és a dokumentációba betekinthetnek ügyfélfogadási időben a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalban is.