HÁZIORVOSI PÁLYÁZAT

Szécsény Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában)
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi 115.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Szécsény I. sz. háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában, vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadók.

Pályázati feltételek:
• A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak,
• B kategóriás jogosítvány,
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság
• egészségügyi alkalmasság igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• Feladatellátás vállalkozási formában történő ellátása esetén: vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
• igazolás működési jog engedélyezési feltételeinek fennállásáról,
• Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6340/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos
• Elektronikus úton pm.szecseny@globonet.hu oldalon keresztül.
• Személyesen: Stayer László (polgármester), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. A Pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásáról. Az önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Szécsény város honlapja – 2021. október 8.
• Önkormányzat hirdetőtáblája – 2021. október 8.
• OKFŐ praxishirdetések – 2021. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást tud biztosítani. A praxisjog felett Szécsény Város Önkormányzata rendelkezik. A körzet tartósan betöltetlen. Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételit rögzítik. Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szecseny.hu honlapon szerezhet.