Hírek kategória bejegyzései

GYÁSZ!

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Oláh Róbert. A Szécsényi Önkormányzat roma referense, volt képviselőnk sokat dolgozott városunkért. Legutóbbi nagy sikerű munkája a „Talentumok a múltban és a jövőben” elnevezésű Nógrád Megyei Cigány Zenei Találkozó megszervezése 2017-ben, mellyel élete nagy álmát valósította meg. Közkedvelt, segítőkész, kedves emberként ismertük, hiányozni fog. Tiszta szívből gyászoljuk, emlékét megőrizzük.

Rekortán pályája lesz Szécsénynek

Megkezdődött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium mellett egy új rekortán borítású szabadtéri pálya építése. Ez a létesítmény azt a salakos pályát pótolja majd, amelynek a helyén épül már az iskola új tornacsarnoka.

PÉNZÜGYI VEZETŐT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-és vagyonkezelői osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi-számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, az éves költségvetésének tervezési munkálataiban, a költségvetési rendelet elkészítésében, módosításában való közreműködés. Az éves beszámoló elkészítésében való részvétel Szécsény Város Önkormányzatának, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Társulások, költségvetési szervek tekintetében. Közreműködik valamennyi költségvetési szerv költségvetésének pénzügyi programban történő rögzítésében, valamint a Magyar Államkincstár által redelkezésre bocsájtott űrlapok kitöltésében. A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően végrehajtja a költségvetési szervek előirányzat módosítási és átcsoportosítási intézkedéseit a személyi juttatások, a kapcsolódó járulékok és dologi kiadások vonatkozásában. A költségvetés végrehajtása során folyamatosan egyeztet a jegyzővel, a polgármesterrel, és az intézmények vezetőivel. Adatot szolgáltat a likviditási terv elkészítéséhez. Közreműködik a feladat-alapú támogatás igénylésében és elszámolásában. Közreműködik a pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítésében a Képviselő-testület részére. Közreműködik a pénzügyi elszámolások, beszámolók elkészítésében. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában a változások átvezetését – alapítás, megszüntetés, vezető változás – kezdeményezi. Az Osztály szakszerű működésének összehangolása, az osztály feladat és hatásköri jegyzéknek megfelelő munkaköri leírások naprakész elkészítése. Közszolgálati Szabályzat alapján átruházott hatáskörben gyakorolja az osztály köztisztviselői felett az egyéb munkáltatói jogokat: munkaköri leírások betartása azok ellenőrzése, szabadság engedélyezése, minősítés, teljesítményértékelés.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és Cafetéria szabályzata rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Költségvetési szervnél – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Kttv.84-87.§-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és az erről szóló nyilatkozattétel vállalása

•         Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga, és szakvizsga

•         Az ASP pénzügyi gazdálkodási szakrendszer ismerete, az ebr42 és a kgr11 rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll

•         Nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85.§), és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző) nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 221) -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2158-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-és vagyonkezelői osztályvezető .

•         Személyesen: Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2018. július 11.

•         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. július 11.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERESÜNK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi jelentések, beszámolók, mérlegek elkészítése és feladása a KGR-K-11 rendszerben. Elkészíti a nyitó mérleget, megnyitja a főkönyvi számlákat, naprakészen vezeti a könyvelést. Részt vesz az önkormányzat, a hivatal és a társulások elemi költségvetésének összeállításában, valamint a számszaki beszámolójának elkészítésében. Adatot szolgáltat a negyedéves mérlegjelentés összeállításához. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása vezetői megbízás alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati és cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-és számviteli szakképesítés,

•         Költségvetési területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

•         Államháztartási számvitel ismerete

•         Szécsényi lakos

•         Gyakorlat az ASP rendszer alkalmazásában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, rövid motivációs levél

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

•         Nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Adrienn nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 208) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2157-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző, könyvelő .

•         Személyesen: Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna (jegyző), Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó személyek meghallgatására sor kerülhet. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki, kivéve az áthelyezés esetét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. július 11.

•         www. szecseny.hu – 2018. július 11.