Szerkesztő összes bejegyzése

Közterület-felügyelői állás

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 30.pontja, közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabály által meghatározott tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, az ebrendészeti feladatok betartatásában, az építéshatósági és az ipari kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásában, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése. Együttműködés a rendvédelmi szervekkel, vezénylési terv szerint közös szolgálat ellátása a rendőrséggel, polgárőrséggel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 30. pontjában meghatározott II. besorolási osztály szerinti közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés ; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret

•         közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1 év szakmai gyakorlat

•         térfigyelő rendszer ismerete

•         B kategóriás jogosítvány

•         közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó 45/2012.(III.7.) Korm. rendelet 8.§ alapján készített fényképes szakmai önéletrajza

•         Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

•         Az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Végh Adrienn nyújt, a 06-32-370-199 (mellék: 208) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2669-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

•         Személyesen: dr. Végh Adrienn, Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázók közüli kiválasztásról a polgármester egyetértésével a megbízott jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot időben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben legkésőbb 2017.szeptember 22. napján éjfélig postára adták, továbbá személyes benyújtás esetén 2017. szeptember 22. napján ügyfélfogadási idő végéig benyújtották.

JEGYZŐI PÁLYÁZAT

Szécsény Város Polgármestere                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Nógrád megye, 3176 Hollókő, Kossuth út 74.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint Hollókői Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 33 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, állam-és jogtudományi doktori képesítés,
 • Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Helyismeret
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/20012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést , szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 • Két évi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6.§ 16.pont)
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85.§), és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntést hozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stayer László nyújt, a 06-32-370-566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2670-13/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Szécsény Város Polgármester dönt Hollókő Község Önkormányzat polgármester írásbeli véleményének kikérését követően. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szecseny.hu – 2017. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szecseny.hu

 

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szécsény Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

(3170 Szécsény, Ady Endre út 12.)

ügyvezető igazgató munkakörének betöltésére

 1. A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Szécsény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.
 1. A Társaság Szécsény Város Önkormányzattal hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik.
 1. A társaság feladatai:
 • Szakszerűen és folyamatosan ellátja a közművelődési feladatokat a megállapodásban foglaltak szerint
 • Szécsény Város Önkormányzat Képviselő testülete által hozott, többször módosított 14/2000 (V.30) rendeletben megjelölt feladatokat ellátja
 • Az alábbi telephelyek színvonalas működtetése és hasznosítása:
 • 3170 Szécsény, Ady út 12. – Szécsény Művelődési Központ
 • 3170 Szécsény, Ady út 7. –  Forgách Kastély
 • 3170 Szécsény, Sport tér 1. – Pösténypuszta Közösségi Ház
 • 3170 Szécsény, Fő út 19 Benczúrfalva Közösségi Ház
 • 3170 Szécsény, Ady út 4. – Kézművesház
 • 3170 Szécsény, Haynald út 8. – Pintér-ház
 • 3170 Szécsény, Sas utca 1. Városi Könyvtár
 • 3170 Szécsény, Rákóczi út 1699/2 hrsz – Tűztorony
 • 3170 Szécsény, Ady út 65.hrsz – Tömlöcbástya
 • Szécsény Város Önkormányzat képviselő testülete által jóváhagyott város rendezvények lebonyolítása,
 • Kubinyi Ferenc Múzeum irányítása és működtetése, közgyűjtemények kezelése, régészeti raktár fenntartása és kezelése, múzeumpedagógiai foglalkozások
 • Krúdy Gyula Könyvtár működtetése
 • művelődésszervezés, közösségépítés, kapcsolattartás civil szervezetekkel
 • Hazi Bolt és büfé üzemeltetése
 • pályázatokban részvétel, és közreműködés, kiemelten a GINOP-1.1-15-2016-00024 projekt végrehajtása
 • pályázat írás, nyilvánosság biztosítás és pályázati menedzseri feladatok
 • a város újság szerkesztőjének rendszeres tájékoztatása a Kft által végzett tevékenységekről és terveiről, programokról.
 • Marketing tevékenység, mely során együttműködik az Önkormányzat marketinggel foglalkozó szervezeti egységével.
 • turisztikai tevékenység

A Kft a fenti feladatokon túlmenően egyéb bevételszerző tevékenységet is végezhet, de ezzel a feladat ellátást nem veszélyeztetheti és a bevételeket működésére fordíthatja.

 1. Az ügyvezető feladata elsősorban:
 • a társasági szerződésben, közművelődési megállapodásban és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása,
 • a Társaság eredményes működtetése,
 • részletes üzleti terv kidolgozása,
 • beszámolás a társaság működtetéséről a közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően éves számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés keretében,
 • külső források: pályázatok, szponzorok bevonása
 • helyi művészcsoportokkal kapcsolattartás, konzultáció
 • sikeres kulturális marketing és turisztikai tevékenység
 • nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, a képző- és színházművészeti hagyományokra tekintettel
 1. A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
 • a Társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, vagy jogász, vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
 1. A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:
 • művészeti, kulturális, közművelődési menedzseri és pályázatírási tapasztalat
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 2. A) a pályázó személyes motivációját,
 3. B) a pályázó által a szécsényi közművelődésben, közgyűjteményben megvalósítani kívánt hosszabb távú koncepciót, szakmai elképzeléseket, stratégiát,
 4. C) a jelenlegi adottságok figyelembe vételével a kiállításokra, turisztikai attrakcióra, színházi műsor struktúrára vonatkozó konkrét elképzelését,
 5. D) szervezeti felépítésre, és személyi feltételekre vonatkozó elképzeléseket (jelenleg a kft munkavállalói létszáma: 41 fő),
 6. E) a 3. pont szerinti feladatok ellátására, azok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, kifejezetten kitérve arra, hogy milyen forrásból kívánja megvalósítani. Elvárás az önkormányzati terhek csökkentése.
 7. F) a Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot, a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források növelésének lehetőségét, az igényelt és várható pályázatokat, támogatásokat, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
 8. G) a külső források: hazai pályázatok, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket,
 9. H) a Társaság, azon belül a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 10. I) gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 11. J) marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 12. K) belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 13. L) a szécsényi képzőművészekkel és a művészeti közösséggel való együttműködésre vonatkozó elképzeléseket, stratégiát
 14. M) gyermek- és ifjúsági korosztályra vonatkozó művészeti elképzeléseket
 1. A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját. (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt.),
 • nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.
 1. Az ügyvezetői munkakör betöltésére a pályázat eredményhirdetését követő legkésőbb 2017. október 01-től határozatlan idejű munkaviszony keretében kerül sor, 3 hónapos próbaidővel. Az ügyvezető a feladatokat munkaszerződés keretében látja el. A munkabér: 350.000 Ft./hó.
 1. A pályázók a pályázatok elkészítéséhez igény esetén az önkormányzattól pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító okiratát
 • Cégkivonatát
 • Az elmúlt két lezárt üzleti év számviteli beszámolóit
 • Szécsény Város Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodást
 1. A pályázati dokumentáció írásban, postai úton Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.), vagy pm.szecseny@globonet.hu e-mail címen adható, melyen kérjük megjelölni, hogy „Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”, továbbá a pályázó nevét, postacímét,  telefonszámát, és e-mail címét.  Az e-mailen  történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást.

A személyes benyújtás esetén a benyújtás helye, módja: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. emelet Központi Iktató, munkanapokon 08.00-12.00 óra között írásban, zártan, egy eredeti példányban. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázatok benyújtásának, beérkezésének határideje: 2017. szeptember 20.

Az elbírálás határideje: 2017. szeptember 29.

Az eredményhirdetés tájékoztató levél megküldésével történik.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat  Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről. A döntésről a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal írásban értesíti a pályázókat és a döntést közzéteszi a www.szecseny.hu honlapon. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázónak visszajuttatjuk.

Szécsény Város Önkormányzat képviseletében:

Stayer László

polgármester