ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Szécsény Város Polgármesterének 25/2021.(II.26.) számú határozata alapján árverés útján történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában álló,

  • Szécsény, Rákóczi út 92. II. emelet 18. szám, 525/2/A/22 helyrajzi szám alatt található, lakás megnevezésű, 36 m2 alapterületű ingatlant. 

Az árverés kiírója: Szécsény Város Önkormányzata – 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Az árverés lebonyolítója: Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal – 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

Az árverési hirdetmény kifüggesztésének napja:            2021. március 23.

Az árverési hirdetmény levételének napja:                     2021. április 7. 

Az árverés napja:      2021. április 8. (csütörtök) de.1000 óra 

Az árverés helye:

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) Haynald Lajos kistanácskozó terme

Árverés tárgya:                          címe:                         Szécsény, Rákóczi út 92. II. emelet 18. ajtó.

helyrajzi száma:        525/2/A/22

alapterülete:              36 m2

rendeltetése:              lakás

közműellátottsága:    elektromos árammal, vízzel ellátott,

gázcsonk az épületben

A lakás műszaki állapota:          – elektromos hálózat: külön mérővel, 220V/10A,

– belső falfelületek: festettek

– alapozás: sávalap

– vázszerkezet: kisméretű tégla

– válaszfalak: tégla

– nyílászárók: fa szerkezetű, nem hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászárók, illetve fa szerkezetű beltéri ajtók

– jelenlegi fűtés: hőtárolós kályha

– födémszerkezet: fafödém

– tetőszerkezet: fafedélszék cserép fedéssel

– külső felületek: kőporos vakolat

– a lakás teljes körű gépészeti és burkolat felújítási munkát igényel, a nyílászárók cserére szorulnak

 

Helyiség Padlóburkolat Falfelület Alapterület
előszoba linóleum festett 7,19 m2
szoba linóleum festett 21,96 m2
fürdőszoba+wc kerámia festett 4,12 m2
konyha linóleum festett 3,22 m2

Az ingatlan megtekintésének, valamint az árverésre vonatkozó kérdések feltevésének, információszerzés időpontja:                                                   

Előzetes telefonon történő egyeztetés alapján 2021. április 6. (szerda) 1600 óráig. (32/370-199/217 melléken Hanzel Balázs)

Kikiáltási ára:                        6.100.000 Ft, azaz négymillió-ötvenezer forint

Az ajánlattevő által megajánlott vételár a kikiáltási árnál alacsonyabb összeg nem lehet! 

Licitlépcső mértéke:               50.000 Ft, azaz ötvenezer forint

Az árverési eljárás résztvevője lehet:

Magyar állampolgár, illetve az a külföldi állampolgár, aki a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az ott meghatározott feltételeket teljesítette, a szükséges nyilatkozatokat és engedélyeket legkésőbb a regisztrációnál átadta, továbbá cégbíróságnál már bejegyzett a nemzeti vagyonról szóló 2011, évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősülő gazdasági társaság, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, valamint minden gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet és olyan személy, akinek részvételét, illetve ingatlanszerzési jogosultságát jogszabály nem zárja ki,

Aki:

–           a hirdetményben szereplő vagyontárgy vásárlására megjelölt határidőn belül a nyilvános árverési eljárásban részt vesz;

–           a hirdetményben meghatározott részvételi feltételeket teljesíti;

–           a jelen árverési felhívás közzétételét megelőző 3 évben az Önkormányzat által közzétett versenyeztetési vagy árverési eljárások során nem sértette meg a versenyeztetési eljárás tisztaságát;

–           olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül és e jogszabályhely ba) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról nyilatkozatot tesz.

Az árverés a vagyontárgy értékesítésének nyilvános, a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetés, mely során a vételár a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

A versenyeztetési eljárás során, annak minden résztvevője köteles biztosítani a verseny tisztaságát, az esélyegyenlőséget és a nyilvánosságot.

Az árverésen való részvétel:

Az árverésen való részvételhez – az árverés napján – az árverés megkezdése előtt regisztrálni kell, melynek során be kell nyújtani az alábbi okiratot is:

–   NYILATKOZAT az árverési eljárás feltételeinek tudomásulvételéről és titoktartásról;

– kitöltött és aláírt JELENTKEZÉSI LAP;

–   ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás;

–   legalább az induló ár erejéig szóló fedezetigazolást (bank igazolás)

–   NYILATKOZAT és NAV együttes adóigazolás a köztartozások alóli mentességről (nem természetes személyek esetén);

–   cégek esetében 30 napnál nem régebbi eredeti (hiteles) cégkivonat és 1 éven belüli eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta), társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételét és a képviseletét igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti dokumentum, egyéni vállalkozók esetében a 2010. január 1. után indult egyéni vállalkozások esetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, korábbi egyéni vállalkozás esetében az illetékes okmányiroda hatósági bizonyítványa (az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő kezdetét megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi időpontban kiállított okirat);

–   nyilatkozat, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fennálló adótartozása, mely nyilatkozatot a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjától lehet beszerezni;

–   a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén a vezető tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban;

–   folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem esetén csatolni kell a cégbíróságra benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is;

–   cégek esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat.

A regisztráció érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vagy a személyazonosság igazolására alkalmas vezetői engedély, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), valamint adóazonosító jelét tartalmazó adókártya egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány bemutatásával történhet.

A jelentkezéshez és a regisztrációhoz szükséges okiratokat 1 példányban kell benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott (pl: jogi képviselő) útján. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetőleg jogi képviselő esetében a jogszabályban meghatározott módon kell eljárni.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a megvenni kívánt ingatlan helyrajzi számát és természetbeni címét, az okirat keltezését, a felek aláírását, továbbá a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai közül legalább a születéskori nevet, az anyja nevet, a születési helyet és időt, a lakcímet, a személyazonosító igazolvány számát. A meghatalmazónak vállalnia kell, hogy amennyiben a meghatalmazott személyében vagy a meghatalmazás tartalmában változás következik be (ideértve a személyes adatok esetleges változását is), azt haladéktalanul írásban bejelenti a Kiírónál, továbbá a meghatalmazott magatartásáért teljes személyi és anyagi felelősséget kell vállalnia, valamint kifejezett kötelezettséget kell vállalnia a meghatalmazott által tett ajánlat teljesítésére.

Az ajánlati biztosíték:

Az ajánlati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10 %-a, azaz 610.000 Ft, melyet az árverésre történő jelentkezést megelőzően az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741062-15735416 számú fizetési számlájára kell megfizetni 2021. április 6. napjáig.

Az utalási közlemény rovatba kérjük feltüntetni azt, hogy: „Ajánlati biztosíték Szécsény Rákóczi út 92. II/18.” 

Érvénytelen az ajánlat, ha:

–   az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, ideértve azt az esetet is, ha az átutalt biztosíték nem érkezett be határidőre a megadott számlaszámra;

–   az ajánlati ár a kikiáltási árnál alacsonyabb összeg;

–   az nem felel meg a árverési felhívásban, a jogszabályokban vagy tájékoztatóban meghatározott feltételeknek;

–   érvénytelen az eljárás, ha az ajánlat értékelésekor és elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő, vagy az érdekkörében álló más személy az eljárás tisztaságát, illetve a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el, vagy az árverési eljárás titkosságát megsértette;

– az árverési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha az ajánlatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy

– annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek.),

– annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

– annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja,

– ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

Az árverés menete:

Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló szerezte meg a vagyontárgy megvásárlásának jogát.

Az árverésen nem csökkenthető a kiinduló ár.

Az árverés nyertese:

Az árverés nyertese az, aki a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi ajánlatot teszi.

Szerződés kötés:

A vevővel a szerződést az árverést követő 15 napon belül meg kell kötni. Az árverési vevő által befizetett előleget be kell számítani a fizetendő árba. Amennyiben az árverési vevő a szerződést a 15 napos határidőn belül önhibájából nem köti meg, vagy az árat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett előleg bánatpénzé alakul, és azt elveszti. Ebben az esetben a szerződést a második legmagasabb ajánlattevővel kell megkötni.

A vételár megfizetése:

A vételárat egy összegben kell megfizetni az önkormányzat OTP Nyrt-nél vezetett 11741062-15735416 számú számlájára. A nyertes esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámít.

A befizetett előleget a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő 15 napon belül, a többi résztvevőnek az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Az árverés sikertelen, ha:

  • nem tettek vételi ajánlatot,
  • a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő sem köt szerződést.

Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen, illetve más versenyeztetési eljárásban nem vehet részt az, aki az előző árverésen árverési vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként a szerződést nem kötötte meg, vagy az árverési árat határidőn belül nem fizette meg.

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy az árverési eljárást – az eljárás bármely szakaszában visszavonhatja, valamint az érvényes ajánlatok esetén is külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Törvényi elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításait tartalmazó 2012. évi LXXXIV. törvény 10.§ (4) értelmében a helyi önkormányzatok által elidegeníteni kívánt, 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó ingatlanok esetében a Magyar Államot minden esetben elővásárlási jog illeti meg. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdése szerint a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult. Kiíró vállalja, hogy az adásvételi szerződést, mint teljes körű vételi ajánlatot az adásvételi szerződés minden fél általi aláírását követő 3 munkanapon belül tértivevényes küldeményként az elővásárlásra jogosult részére megküldi, vagy igazolható módon személyesen kézbesíti, azzal a felhívással, hogy a MNV Zrt. a Magyar Államot megillető, elővásárlási jogot a szerződés kézhezvételét követő 35 napon belül jogosult gyakorolni.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, úgy az adásvételi szerződés az Önkormányzat és a Magyar Állam között jön létre.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidőn belül e jogáról írásban kifejezetten lemond (nemleges nyilatkozat), vagy nem nyilatkozik (hallgatás), úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosulttal szemben is hatályossá válik.

Amennyiben az MNV Zrt. az elővásárlási jogát jogszerűen gyakorolja, és a vételi ajánlat szerinti ütemezésben a vételárat megfizeti, úgy az Önkormányzat a nyertes ajánlattevő által megfizetett vételárat köteles 30 napon belül visszafizetni.

Szécsény, 2021. március 22.

Stayer László    polgármester

Pifka-Boda Zsuzsanna      jegyző

LETÖLTHETŐ NYILATKOZAT