Adóügy

Az Adóhatóság elérhetősége

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Telefon: 32/370-199 / 218 mellék Fax: (32) 370-170

Kormányzati portál:

www.magyarorszag.hu

Ügyfélfogadás 

Hétfő: 8.00 – 12.00  és 13.00 – 16.00 óráig Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS Szerda: 8.00 – 12.00   óráig Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS Péntek 8.00 – 12.00 óráig

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

 

Ügytípus
Ügyintéző

Adóellenőrzés

Folyószámla könyvelés

Köztartozás behajtás
Végrehajtás
Pintér Enikő adóügyi ügyintéző (32) 370-199 224 mellék Puszta Ágota adóügyi ügyintéző (32) 370-199 218 mellék

Szécsény Város Önkormányzatának adószámlái:

10404027-00033376-00000002 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ SZÁMLA
10404027-00033377-00000001 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA
10404027-00033381-00000004 PÓTLÉK SZÁMLA
10404027-00033380-00000005 BÍRSÁG ÉS VÉGREHAJTÁSI KTG. SZÁMLA
10404027-00033388-00000007 EGYÉB BEVÉTEL
10404027-00033383-00000002 IDEGEN BEVÉTELEK
10404027-00033382-00000003 TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA
10404027-00033385-00000000 ÁLLAMIGAZGATÁSI  ILLETÉKBESZEDÉSI SZÁMLA
10404027-00033378-00000000 IDEGENFORGALMI ADÓ TARTÓZKODÁS UTÁN SZÁMLA
10404027-00033384-00000001 FÖLDBÉRBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ SZJA

Tisztelt Lakosság! Ezúton felhívnánk a figyelmüket arra, hogy Szécsény Város Önkormányzatának bankszámlaszámai 2022. január 3-tól megváltoztak. A számlavezető bank: K&H Bank Zrt. Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG a K&H Bank Zrt- nél vezetett bankszámlaszámokra teljesítsék a befizetéseiket. A korábbi bankszámla számok hamarosan megszűntetésre kerülnek és az elutalt összegek emiatt nem kerülnek majd jóváírásra. A továbbiakban ezért csak azt a csekket használják, amit az adott számlához, irathoz, adószámla egyenleghez a borítékban találnak, vagy Szécsény Város Önkormányzat ügyintézői adnak Önöknek. A nem aktuális bankszámlaszámot tartalmazó csekk feladása esetén a posta levonást követően a befizetés egy részét visszafizeti a feladó részére. Az adószámla kivonaton, egyenlegértesítőn az adónem megnevezése mellett szerepel a bankszámlaszám. Banki átutalás esetén a sablonból történő utalásukat ellenőrizzék, valamint szükség esetén módosítsák az aktuális bankszámlaszámra. Köszönjük. Üdvözlettel: Szécsény Város Jegyzője és dolgozói


 

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékéről szóló rendelet hatálybalépésének időpontja és a jegybanki alapkamat mértéke

2024.02.28. 9,00 %
2024.01.31. 10,00%
2023.12.20. 10,75 %
2023.11.22. 11,50 %
2023.10.25. 12,25%
2022.09.28. 13,00%
2022.08.31. 11,75%
2022.07.27. 10,75%
2022.07.13. 9,75%
2022.06.29. 7,75%
2022.06.01. 5,90%
2022.04.27. 5,40%
2022.03.23. 4,40%
2022.02.23. 3,40%
2022.01.26. 2,90%
2021.12.15. 2,40%
2021.11.17. 2,10%
2021.10.20. 1,80%
2021.09.22. 1,65%
2021.08.25. 1,50%
2021.07.28. 1,20%
2021.06.23. 0,90%

Forrás: MNB


Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján

206.§ A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség

(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.

 

207.§ A késedelmi pótlék felszámítása és előírása

(1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.

 

208.§ A késedelmi pótlék alapja

(1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.

 

  1. § A késedelmi pótlék mértéke

(1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

(2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.


Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény – ( a továbbiakban: Htv.) – 35. § (1) és (2) bekezdése alapján: (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. (2) Az adó alanya a vállalkozó. A Htv. 52. § (26) bekezdés alapján: Vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja, c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak. A Htv. 52. § 31. pontja szerint telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát, Őstermelőkkel kapcsolatos részletes tájékoztató: „Mezőgazdasági őstermelői tevékenység 2021-ben Gyakran ismételt kérdések” NAV tájékoztató. Link: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Mezogazdasagi_osterme20210302.html?query=%C5%91stermel%C5%91 Iparűzési tevékenység A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Adóbevallás A helyi iparűzési adóbevallás(ok) elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az állami adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével. Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz papíralapon benyújtott iparűzési adó bevallási nyomtatványon. A helyi iparűzési adó mértéke Az helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Az adót Szécsény Város Önkormányzat számú helyi iparűzési adó számlájára kell teljesíteni: 10404027-00033377-00000001 Jogszabályi háttér A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) rendelete a helyi adókról letöltés 2022. évtől változik a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány A 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványban az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti. A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani. 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót. 22HIPAK nevű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési, megyei önkormányzat az iparűzési adót bevezette. Az adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti. A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával. A bevallások szétbontását a Nemzeti Adóhatóság informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg. A Htv. 42/D. § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.  

Kapcsolódó nyomtatványok:

Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá, változásbejelentés letöltés Nyilatkozat őstermelőknek 2021 adóévig letöltés Nyilatkozat őstermelőknek 2022 adóévtől letöltés Adómentességi nyilatkozat Htv.3.§ (2)-(3). bek letöltés

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSOK

Meghatalmazás adóügyek elektronikusan történő intézéséhez  letöltés

2022. évről

-A Pénzügyminisztérium honlapján megtalálható a nyomtatvány és a kitöltési útmutató letöltés

-22HIPAK nyomtatványkitöltő program telepítés (ÁNYK) letöltés

2021. évről

– 2021. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés – Kitöltési útmutató letöltés

2020. évről

– 2020. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2019. évről

– 2019. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2018. évről

– 2018. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés

2017. évről – 2017. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés – 2017. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés – Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés – Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés

2016. évről – 2016. évről Helyi iparűzési adóbevallás letöltés – 2016. évi bevalláshoz betétlapok (B,C,D) letöltés – Önellenőrzési pótlék bevallása (H) letöltés – Segédlet az átalányadózást választó magánszemély adózók helyi iparűzési adóalapjának a meghatározásához letöltés

Magánszemélyek kommunális adója 

Jogszabályi háttér A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.)  önkormányzati rendelete a helyi adókról letöltés Adókötelezettség Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén: -az építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló és nem ideiglenes jellegű épület) tulajdonosa -a telek (az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet) tulajdonosa, továbbá -az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. (pl. : önkormányzat) Építmény és telek adóztatása Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlan adóztatása Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. Az adatbejelentés benyújtása Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül adatbejelentést kell tennie. Az adó évi mértéke Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 1-jétől évi 5.000 Ft. Az adó megfizetése Az adót félévenként két egyenlő részletben: március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adót Szécsény Város Önkormányzat 10404027-00033376-00000002 számú magánszemélyek kommunális adó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójának megállapításához letöltés Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról letöltés Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról letöltés


Gépjárműadó

Jogszabályi háttér A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény Információ A gépjárműadóval kapcsolatos változásról tájékoztató az alábbi linken: Információ


Idegenforgalmi adó

Jogszabályi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  letöltés Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. A bejelentés: az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni. Adóbeszedési kötelezettség: az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel, és azt tőle átveszi. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó bevallása: az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell bevallást tennie. Az adó megfizetése: az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie. Az adót Szécsény Város Önkormányzat 10404027-00033378-00000000 számú idegenforgalmi adó számlájára kell teljesíteni. Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el. Nyitólap

Kapcsolódó nyomtatványok:
Idegenforgalmi adóbevallás 2021. év   letöltés
Idegenforgalmi adóbevallás 2019. év  letöltés

Bejelentkezés helyi idegenforgalmi adó alá, változásbejelentés letöltés  


Talajterhelési díj

Jogszabályi háttér A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A talajterhelési díj alapja és mértéke A talajterhelési díj mértéke: „TTD” = A x E x T „A” = díjfizetési alap. A helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. A talajterhelési egységdíj mértéke: „E” = 1200 Ft/m3 A területérzékenységi szorzó mértéke: „T” = 1,5 A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Bevallás benyújtásának határideje – a tárgyévet követő év március 31. Befizetési határidő – a tárgyévet követő év március 31. A talajterhelési díjat Szécsény Város Önkormányzat 10404027-00033382-00000003 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Bevallás talajterhelési díj megállapításához letöltés Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.04.) rendelete (módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg) letöltés


Adó- és értékbizonyítvány

A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Ezen külön jogszabályi rendelkezések a következők: – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés, – a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés, – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont; – a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont, – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki. Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség. Szükséges iratok – kérelem adó-és értékbizonyítványhoz – az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata – az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata Illeték mértéke Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. Illeték befizetés Az illetéket Szécsény Város Önkormányzat 10404027-00033385-00000000 számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni. Vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 101. §; 1. melléklet; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés; A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés; A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés. Kapcsolódó nyomtatványok: Kérelem Adó- és értékbizonyítvány kiállításához letöltés


Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XXI. Cím 4. pontja értelmében 2016. január 1-től az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek. Ügyintézési folyamat

  1. Kérelem benyújtása 2. Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány) kiadása

Adóigazolás adható ki pl. – Pályázathoz – Hiteligényléshez – Fuvarozási engedélyhez – Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz – Közbeszerzési eljáráshoz, stb. Szükséges iratok – Kérelem – Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél) Ügyintézési határidő 6 nap. Kapcsolódó nyomtatványok: Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához letöltés   Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nyújthatják be a kérelmet. Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Adóügy- általános adónyomtatványok- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására


Folyószámla ügyintézés

Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása. Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – ilyen minőségében adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési támogatásigénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti időszakot kell érteni.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Nyilatkozat túlfizetés rendezésére letöltés Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül nyújthatják be a kérelmet. Nyitólap Adóügy- általános adónyomtatványok- Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Szécsény Város Hivatalos Weboldala